Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 (Nguyện vọng Bổ sung)

Xem tiếp...

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2013

Xem tiếp...

ĐĂNG KÝ HỌC SONG NGÀNH

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM HỌC 2013- 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Trường Đại học Công đoàn (Ký hiệu trường: LDA) thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học hệ chính quy năm 2013

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

Xem tiếp...

Top