Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 201 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.3.5 334 770

Email:   Kqtnl@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Được thành lập từ 01/04/2007 trên cơ sở tách Bộ môn quản trị nhân lực từ Khoa quản trị kinh doanh, đến nay khoa đã tiến hành tuyển sinh được 8 khóa đào tạo đại học.

Nhiệm vụ của Khoa quản trị nhân lực là quản lý về chuyên môn các học phần ngành quản trị nhân lực ở 3 trình độ đào tạo gồm Tiến sỹ, Thạc sỹ và đại học, thực hiện quản lý sinh viên đại học ngành Quản trị nhân lực. Là khoa đầu tiên của Nhà trường đào tạo trình độ thạc sỹ ngành quản trị nhân lực. Đến năm 2015 khoa đã tuyển sinh và đào tạo được 09 khóa trình độ Thạc sỹ. Từ năm 2016 Khoa được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh. Ngoài việc duy trì, phát triển các chuyên sâu ở cả 3 cấp đào tạo, Khoa sẽ mở rộng liên kết đào tạo quốc tế về chuyên ngành quản trị nhân lực, quan hệ lao động, trên cơ sở phát trển đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao hướng tới việc đào tạo chất lượng cao theo Chương trình đạo tạo tiên tiến và du học tại chỗ kết hợp với tập huấn và đào tạo ngắn hạn theo địa chỉ. Năm 2016, tổng số sinh viên của 4 khóa đào tạo trình độ đại học chuyên ngành quản trị nhân lực là 710 sinh viên. Sau 8 khóa đào tạo đại học, đã có 625 sinh viên tốt nghiệp ra trường có bằng cử nhân ngành Quản trị nhân lực.

Hiện nay, Khoa đang quản lý 17 học phần Trình độ đại học, 13 học phần trình độ cao học. 

3. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Trưởng khoa : TS. Phùng Thế Hùng 
                              Email: hungpt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

-         Khoa đang đảm nhiệm các học phần gồm: Quản trị nhân lực; Kinh tế lao động; Tổ chức & định mức lao động khoa học

-         Khoa Quản trị nhân lực đã và đang tiến hành thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu trong các vấn đề có liên quan đến các học phần thuộc chuyên ngành Quản trị nhân lực như: Quản lý nhân lực; Tổ chức và định mức lao động khoa học trong doanh nghiệp; Tiền công - Tiền lương; Dân số và phát triển; Thị trường lao động; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Hành vi tổ chức; Phân tích thông tin lao động xã hội; Thống kê lao động; Kế hoạch hoá nguồn nhân lực; Kinh tế nguồn nhân lực…

5. Đào tạo

- Mã tuyển sinh: 7340404

- Khối thi: A, D1, A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2008 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 04 khóa tập trung với 639 sinh viên.

- Mục tiêu đào tạo: Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật về quản trị nhân lực trong nền kinh tế thị trường; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực và khả năng đưa ra các quyết định điều hành nhân lực trong các tổ chức.

- Về kiến thức - kỹ năng: Phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về quản trị nhân lực; tư vấn, hoạch định các chính sách quản trị nhân lực; lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng, củng cố, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực

6. Thành tích - khen thưởng 

 

Tin liên quan
Top