Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. Thông tin liên hệ

                 1.1. Địa chỉ: Phòng 201 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

                 1.2. Số điện thoại: 0243.5334770

                 1.3. Email: kqtnl@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trưởng Khoa: TS.Phùng Thế Hùng

Email: hungpt@dhcd.edu.vn

Các giảng viên:

          - TS. Đỗ Thị Tuyết                    Email: tuyetqtnl@yahoo.com

          - TS. Trần Thị Bảo Khanh        Email: khanh181182@gmail.com

          - TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo   Email: thaontt@dhcd.edu.vn

          - Ths. Ngô Quang Trường         Email: truongnq@dhcd.edu.vn

          - Ths. Hoàng Thị Thu Thủy       Email: thuyqtnl89@gmail.com

          - Ths. Đặng Thị Hồng Diệp        Email: diepdth@dhcd.edu.vn

Cố vấn học tập: Ths. Đặng Thị Hồng Diệp

          Email: diepdth@dhcd.edu.vn

Giáo vụ khoa: Ths. Nguyễn Minh Ngọc

Email: ngocnm@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1 Chức năng

Khoa Quản trị Nhân lực có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành, chuyên ngành đào tạo và quản lý toàn diện sinh viên chính quy ngành Quản trị Nhân lực.

4.2 Nhiệm vụ

Khoa Quản trị Nhân lực có các nhiệm vụ sau:

1. Đề cuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên ngành đào tạo.

2.  Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao.

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tram đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật (dự giờ, bình giảng…) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Tham gia coi thi, xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình đào tạo do Khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác;

6. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi được Nhà trường giao. Tích cực chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

7. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.

8. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học do Khoa đảm nhiệm.

9. Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo.

10. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực khoa phụ trách.

11. Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức.

13. Quản lý toàn diện về học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời nắm bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên; thực hiện cố vấn học tập;

14. Phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

15. Tổ chức bộ máy ban cán sự, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các lớp, theo dõi giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, nhằm quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, thực hiện, rèn luyện của sinh viên.

16. Hằng năm, định kỳ phối hợp với các phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng: Đánh giá phân loại rèn luyện sinh viên, xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách (học bổng khuyến khích, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí theo qui đinh, qui chế của Nhà nước, Bộ giáo dục và Tổng liên đoàn Lao động Việt nam đối với sinh viên thuộc Khoa quản lí.

17. Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc khoa phụ trách.     

18. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Đào tạo

5.1. Trình độ đào tạo: Tiến sỹ, Thạc sỹ và Đại học

5.2. Mã ngành đào tạo

- Tiến sỹ: 9.34.04.04

- Thạc sỹ: 8.34.04.04

- Đại học: 7.34.04.04

5.3. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

5.4. Thời gian đào tạo

- Tiến sỹ: 3 năm

- Thạc sỹ: 2 năm

- Đại học: 4 năm

5.5. Bằng tốt nghiệp: Tiến sỹ; Thạc sỹ, cử nhân Quản trị Nhân lực

5.6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị - quản lý và quản trị nhân lực; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực. Sau khi tốt nghiệp có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực trong các tổ chức; biết tổ chức và định mức lao động, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá, trả công nhân lực trong tổ chức; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động trong các tổ chức.

          Mục tiêu cụ thể:

*. Về kiến thức

          - Kỹ năng giao tiếp và tổ chức các hoạt động tập thể, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp.

          - Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm.

          - Có khả năng phân công công việc và điều hành, giám sát hoạt động của các bộ phận chức năng.

          - Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo văn bản liên quan đến quản lý lao động và kinh tế.

          - Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về quản trị kinh doanh và doanh nghiệp

          - Hiểu biết sâu sắc về con người nói chung và nhân lực nói riêng

          - Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

          - Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến đến lao động, nguồn nhân lực

          - Hiểu rõ nguyên lý, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản trị nguồn nhân lực

          - Hiểu rõ cách thức và quy trình quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 

          - Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

*. Về Kỹ năng

          - Nắm vững và vận dụng thành thạo các khối kiến thức, công cụ dành cho các nhà quản trị để xác lập cơ sở khoa học cho việc ra quyết định quản trị nhân sự trong phạm vi doanh nghiệp.

           - Biết phân tích và thiết kế công việc, tiêu chuẩn hóa các vị trí, chức danh trong doanh nghiệp, xây dựng hệ thống định mức lao động. - Lập kế hoạch về nhân sự;

          - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển mộ, tuyển chọn lao động trong tổ chức, doanh nghiệp.

          - Thực hiện chương trình hội nhập vào môi trường làm việc giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường doanh nghiệp và công việc.

          - Tổ chức lao động trong doanh nghiệp, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, khoa học nhằm khai thác tối ưu các nguồn lực khác vào hoạt đốngản xuất kinh doanh.

          - Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện công việc của người lao động trong doanh nghiệp làm cơ sở cho việc trả thù lao lao động được công bằng, thỏa đáng và thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo và gia tăng động lực làm việc.

          - Xây dựng và quản lý hệ thống thù lao lao động trong doanh nghiệp nhằm kích thích về vật chất và tinh thần cho người lao động. - Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Giải quyết các mối quan hệ lao động, quan hệ giữa các đối tác lao động. 1.2.3. Thái độ Giúp người học phát triển thái độ làm việc có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt giúp người học nắm rõ và biết cách vận dụng phù hợp các quy điều đạo đức xã hội và yêu cầu nghề nghiệp vào công việc sau khi tốt nghiệp.

          - Kỹ năng làm việc theo nhóm;

          - Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, thuyết trình;

          - Kỹ năng  hoạch định chiến lược và lập kế  hoạch nguồn nhân lực;

          - Kỹ năng soạn thảo văn bản;

*. Về Thái độ

            Có phẩm chất đạo đức tốt; luôn tuân thủ và có ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp; có thái độ cầu thị, luôn cố gắng vươn lên trong công việc và cuộc sống; chủ động cập nhật linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã học vào công việc.

5.7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng làm việc ở các bộ, ngành, các cơ quan trung ương và địa phương với chức năng quản lý nhân lực.

- Công tác ở các viện, các trung tâm khoa học.

- Giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học..

- Làm việc tại các trung tâm tư vấn, giới thiệu lao động và việc làm.

- Đảm nhiệm các vị trí, chức danh quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp của nền kinh tế quốc dân.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng cùng với hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên. Vì vậy, hàng năm giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị nhân lực tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đều hoàn thành đề tài cấp cơ sở với chất lượng tốt. Ngoài ra, còn tham gia, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành, tỉnh; các giảng viên trong khoa tích cực tham gia biên soạn các tài liệu phục vụ cho giảng dạy, tham gia viết các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Đồng thời, các sinh viên cũng nhiệt tình và chủ động tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với sự hướng dẫn của các giảng viên. Qua đó, kiến thức chuyên môn của giảng viên và sinh viên cũng được nâng lên. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi đi dự thi đã đạt giải cấp Bộ và đạt giải nhất cấp Trường.

7. Hoạt động đoàn thể: Sinh viên khoa Quản trị Nhân lực tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động do Đoàn trường phát động, nhiều em còn đạt được các thành tích tốt, nhận được giấy khen của Đoàn trường.

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Liên chi đoàn khoa Quản trị Nhân lực- Trường Đại học Công đoàn đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Đại học- Cao Đẳng năm học 2014- 2015.

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Liên chi đoàn khoa Quản trị Nhân lực- Trường Đại học Công đoàn đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô Khối Đại học- Cao Đẳng năm học 2015- 2016.

- BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Liên chi đoàn khoa Quản trị Nhân lực đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016- 2017.

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Liên chi đoàn khoa Quản trị Nhân lực đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên  Nhiệm kỳ 2014- 2017.

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn tặng giấy khen Liên chi đoàn khoa Quản trị Nhân lực đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Giảng đường xanh” năm học 2014- 2015

8. Thành tích – khen thưởng:

- Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn tặng Giấy khen do Khoa Quản trị Nhân lực đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Công đoàn.

9. Định hướng phát triển

          - Trở thành một trong những khoa đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có uy tín

          - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội

 

10. Một số hình ảnh

Tin liên quan
Top