Tin Khác

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN THEO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

2020

2020

2

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

2022

2022

Tin liên quan
Top