Tin Khác

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN THẠC SĨ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

 

CÁC HỌC PHẦN THEO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

2

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

3

QUẢN LÝ AT&SKNN

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

4

KẾ TOÁN

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

5

XÃ HỘI HỌC

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022

Năm 2018

Năm 2020

Năm 2022


Tin liên quan
Top