Tin Khác

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Công đoàn  ( Center for Foreign languages and Informatics ) được thành lập theo Quyết định số 552/QĐ- ĐHCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn được đổi thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Trường Đại học Công đoàn theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 06/07/2021 của Hội đồng Trường.

          Nhân sự của Trung tâm gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 05 chuyên viên

1.    Chức năng:

Tổ chức, quản lý toàn diện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.

2.    Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học;

- Tuyển sinh và quản lý người học;

- Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng người học;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Trường và do Hiệu trưởng giao.


 

3. Cơ cấu tổ chức:

 

Chức vụ

Tên

Email

Ảnh

Giám đốc

ThS.

 Nguyễn Ngọc Lan

lannn@dhcd.edu.vn

pGiám đốc

ThS.

 Nguyễn Đức Trung

trungnd@dhcd.edu.vn

pGiám đốc

TS.GVC

Lê Thị Bích Phượng

phuongltb@dhcd.edu.vn

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

Trần Thị Chiên

 

 

Chuyên Viên

ThS.

Nguyễn Khánh Ly

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

Trần Hương Mai

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

Nguyễn Thị Diễm Hương

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

 

Tin liên quan
Top