Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NĂM 2023

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

Xem tiếp...

TẠM NGỪNG TUYỂN SINH NGÀNH DU LỊCH. ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NĂM 2022

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT BỔ SUNG)

Xem tiếp...

XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

Top