Tin Khác

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Thông tin liên hệ:

· Địa chỉ liên hệ: Phòng 405 nhà A, trường Đại học Công đoàn 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

· Số điện thoại: 0243. 8516532

· Email: pkt@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung:

Phòng Khảo thí & ĐBCL là bộ phận trực thuộc Trường Đại học Công đoàn, được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHCĐ ngày 01/03/2010 của Trường Đại học Công đoàn. Phòng có chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường; Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

3. Cán bộ Phòng Khảo thí & ĐBCL:

Hiện nay, Phòng có 10 chuyên viên:

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thành Công

              Email: congnc@dhcd.edu.vn 

                    

Phó trưởng phòng: ThS. Phan Doãn Chiến

              Email:  chienpd@dhcd.edu.vn

                   ĐT: 0914.369.806

                     

 

  Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Thu Hà

               Email:  habt@dhcd.edu.vn  

                    ĐT: 0904.237.079

                                

4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

4.1 Chức năng:

Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường.

Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

4.2 Nhiệm vụ:

a. Công tác khảo thí:

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, quỹ đề thi hết học phần toàn trường.

- Trước mắt nhận đề thi từ các khoa, bộ môn giảng dạy. Tổ chức bốc thăm lựa chọn, in sao đề thi theo kế hoạch thi học kỳ hàng năm. Tổ chức bàn giao đề thi theo đúng quy định bảo vệ tài liệu tối mật.

- Lập kế hoạch coi thi (điều động cán bộ coi thi, tổ chức và giám sát kỳ thi…)

- Chủ động phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần cho tất cả các hệ, các trình độ đào tạo trong toàn trường. Cụ thể là: Phối hợp với các khoa, bộ môn giảng dạy tổ chức kỳ thi kết thúc học phần lần 1 và chủ trì tổ chức kỳ thi các học phần lần 2.

- Thu nhận bài thi. Tổ chức đảo túi bài thi, làm phách. Bàn giao đề thi, bài thi cho các khoa, bộ môn chấm. Tổ chức, quản lý công tác làm phách, chấm thi tập trung.

- Nhận kết quả chấm thi từ các khoa, bộ môn, ghép phách, lên điểm thi kết thúc học phần.

- Chủ trì thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.

b. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.

- Phối hợp, tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của trường Đại học Công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của trường.

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.

- Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá Nhà trường và là đầu mối tham mưu, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá của Trường.

- Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo. Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn cho các bộ phận thuộc trường. Thường trực thẩm định chất lượng đào tạo của toàn trường và các bộ phận.

4.3. Quyền hạn:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền đề xuất với các Khoa, Phòng, Bộ môn các biện pháp thực hiện các quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền kiến nghị với Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề vi phạm quy chế và quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

5. Phương hướng hoạt động của Phòng Khảo thí & ĐBCL

a. Về công tác khảo thí :

- Đảm bảo an toàn, bảo mật công tác in sao, bàn giao đề thi.

- Tổ chức thi lần 1 và lần 2 các lớp, các hệ trong toàn trường đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch, bố trí đầy đủ cán bộ coi thi.

- Tổ chức đánh phách, cắt phách, vào điểm đảm bảo chính xác và không bị lộ đầu phách.

- Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cải tiến các hình thức thi cho hợp lí, khách quan, hiệu quả.

- Xây dựng đề án xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi và trình Ban Giám hiệu. Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vu công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

- Phục vụ cho công tác đào tạo theo tín chỉ, Phòng có kế hoạch chủ động cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên trong phòng được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, nghiên cứu những văn bản về quy trình và quy định kiểm tra đánh giá theo hệ thống tín chỉ.

- Tổ chức cho phòng đi tham quan, học tập những trường đã đào tạo theo tín chỉ,  học hỏi kinh nghiệm tổ chức thi, quản lý thi theo hệ thống tín chỉ.

b. Về công tác đảm bảo chất lượng

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng hướng dẫn việc đánh giá chất lượng cấp chương trình giáo dục làm căn cứ để hiệu chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo vòng đời chương trình đào tạo là 3 năm; xúc tiến việc đánh giá ngoài để thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghiên cứu và tham gia các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tham gia các lớp tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng của Cục khảo thí & KĐCL. 

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng

 

 

 

 

Tin liên quan
Top