Tin Khác

KHOA XÃ HỘI HỌC

 

KHOA XÃ HỘI HỌC

1.      Thông tin liên hệ

1.1.     Địa chỉ: Khoa Xã hội học- Phòng B311

Trường Đại học Công đoàn-169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

1.2.     Số điện thoại: 024.35330219

1.3.     Email: Kxhh@dhcd.edu.vn

2.      Giới thiệu

Ngày 16/6/1997, Đoàn Chủ tịch Tổn.g liên đoàn Lao động Việt Nam ra Quyết định số 787/TLĐ - thành lập Khoa Xã hội học. Ngày 29/4/1998 Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 902//QĐBGD&ĐT/ĐH - cho phép trường Đại học Công đoàn đào tạo cử nhân Xã hội học.

Hiện nay, Khoa đã và đang đào tạo được 22 khóa sinh viên chính quy và 5 khóa cao học; 19 khóa đã ra trường với hơn 2100 sinh viênKhoa Xã hội học hiện có 10 cán bộ giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn tốt đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được giao.  

3.      Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Phó phụ trách Khoa: PGS.TS.Hoàng Thị Nga

Email: Ngaht@dhcd.edu.vn

Đội ngũ giảng viên:

TS.Phạm Thị Kim Xuyến

 Xuyenptk@dhcd.edu.vn

TS.Cù Thị Thanh Thúy

Thuyctt@dhcd.edu.vn

TS. Lê Thị Hồng Nhung

Nhunglth@dhcd.edu.vn

TS. Vũ Thị Bích Ngọc

Ngocvtb@dhcd.edu.vn

Ths. Nguyễn Chu Du

Dunc@dhcd.edu.vn

Ths.Nguyễn Thị Minh Thúy

Thuyntm@dhcd.edu.vn

Ths. Nguyễn Ngọc Diệu Linh

Linhnnd@dhcd.edu.vn

Ths. Vũ Yến Hà

Havy@dhcd.edu.vn

Cố vấn học tập: Ths. Nguyễn Ngọc Diệu Linh

Email: Linhnnd@dhcd.edu.vn

Giáo vụ khoa:  Ths. Trần Thị Bích Thủy

Email: Thuyttb@dhcd.edu.vn

4.      Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn).

4.1.  Chức năng:

Quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của ngành, chuyên ngành xã hội học và quản lý sinh viên chính quy ngành xã hội học.

4.2.  Nhiệm vụ:

Xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chương trình đào tạo, phát triển ngành xã hội học; triển khai các nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên ngành xã hội học.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với chương trình đào tạo.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực xã hội học.

5.      Đào tạo

5.1. Đào tạo đại học

Mã ngành đào tạo: D310301

           Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPTcán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú

                      Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Đại học Xã hội học

Mục tiêu đào tạo:

        Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng về xã hội học; vận dụng tốt phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội học để phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề xã hội; có năng lực tư vấn, phản biện góp phần xây dựng các chính sách xã hội, góp phần phục vụ kịp thời sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

                        Chuẩn đầu ra:

* Kiến thức chung:

- Lý luận chính trị: Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

- Kiến thức chung: Nắm vững các kiến thức về hệ thống, cơ cấu, trật tự xã hội; kiến thức về khoa học xã hội nói chung.

* Kiến thức chuyên môn:

- Nắm vững các kiến thức về hành vi, hành động xã hội của con người trong tương quan với cộng đồng, nhóm xã hội.

- Vận dụng kiến thức về xã hội học để phân tích cấu trúc và đánh giá các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực (chính trị; kinh tế - lao động, văn hóa – xã hội).

- Hiểu và đánh giá được các vấn đề thuộc các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, dân số, lao động, tôn giáo, truyền thông và dư luận xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục, giới và thanh niên, công nhân lao động.

- Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng xã hội học trong việc tư vấn và phản biện các chính sách xã hội; vận động chính sách xã hội.

- Vận dụng được các kiến thức lý thuyết và thực tiễn để thực hành kỹ thuật thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin, viết báo cáo khoa học để giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội.

Kỹ năng

- Thành thạo kỹ năng thiết kế các công cụ điều tra, tổ chức và nghiên cứu các vấn đề xã hội trong thực tiễn.

- Thành thạo kỹ năng thu thập, phân tích và đánh giá thông tin dữ liệu, xử lý các vấn đề xã hội.

- Hình thành kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo, thuyết trình

- Hình thành kỹ năng lãnh đạo và quản lý để nhận thức, đánh giá và giải quyết được các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội.

  Công nghệ thông tin và ngoại ngữ:

        Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin); Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Xã hội học.

         Ngoại ngữ: Có kỹ năng đọc, hiểu và sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực Xã hội học.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: sinh viên ra trường có cơ hội làm việc tại nhiều nhóm ngành khác nhau:

+ Nhóm kinh doanh quản lý (Quản trị nhân sự, quan hệ khách hàng, thống kê, bán hàng, quản lý bán hàng, đại diện kinh doanh, tự kinh doanh)

+ Nhóm nghiên cứu, tư vấn (nghiên cứu, tư vấn chính sách, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thực thi chính sách dân số [dân số, kế hoạch hóa gia đình], nghiên cứu về truyền thông, tư vấn quảng cáo, phân tích về kinh tế xã hội)

+ Nhóm dịch vụ, phục vụ con người (nhân viên CTXH, làm việc trong lĩnh vực giảm thiểu tội phạm, nhân viên tư vấn dịch vụ xã hội, làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện..

+ Nhóm hành chính công (Cơ quan hành chính sự nghiệp, lao động dân số, giáo dục, y tế, thống kê, đảm bảo quyền con người; cơ quan Đảng đoàn thể; công tác dân tộc, dân vận, tuyên giáo …; công tác an ninh quốc phòng

+ Giáo dục và đào tạo (giảng dạy, quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu, tư vấn chính sách, công tác hành chính, tổ chức, tư vấn giáo dục…)

+Quan hệ công chúng (Lĩnh vực xuất bản, truyền thông đa phương tiện, (phóng viên, biên tập viên, nhân viên hành chính trong các cơ quan báo chí; lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu, tư vấn tuyển dụng…)

   5.2. Đào tạo thạc sỹ

                 Mã ngành đào tạo: 831 03 01

Thời gian đào tạo:  2 năm

                 Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ Xã hội học

Đối tượng tuyển sinh: là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người nước ngoài.

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  đào tạo theo hệ thông tín chỉ

              Các học phần bổ sung kiến thức

TT

Tên học phần

Số TC

1

Xã hội học đại cương

2

2

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học

2

                          Chuẩn đầu ra:

Yêu cầu về kiến thức

* Kiến thức tổng quát

 Nắm vững phương pháp luận và kiến thức chuyên sâu về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp xã hội học;

* Kiến thức cụ thể

- Hiểu và vận dụng thành thục các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về phương pháp và lí thuyết xã hội học hiện đại,

- Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng.

-  Hiểu được các lý luận về tâm lý, xã hội, văn hóa, đạo đức, phát triển và vận dụng để đánh giá được các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành Xã hội học và các mô hình phát triển hiện nay;

- Vận dụng được kiến thức về xã hội học để phân tích cấu trúc và đánh giá các vấn đề xã hội ở nông thôn, đô thị và liên quan đến lĩnh vực lao động, chính trị, kinh tế, giáo dục, môi trường và khoa học công nghệ;

-  Vận dụng được kiến thức về tâm lý học và quan hệ công chúng để thực hiện có hiệu quả hoạt động tham vấn cho từng đối tượng và trong các lĩnh vực xã hội cụ thể;

- Hiểu và phát hiện được các vấn đề xã hội trong thực tiễn liên quan đến tôn giáo, gia đình, giới và thanh niên;

- Phân tích, đánh giá được các vấn đề pháp lý, chính sách và an sinh xã hội để vận dụng sáng tạo trong quản lí, tư vấn, tổ chức và giải quyết các tình huống thực tế;

- Phân tích và đánh giá được vai trò của yếu tố phi kinh tế và các vấn đề phát triển chính trị, xã hội hiện thời trong phát triển cộng đồng, nông thôn và kinh tế (tích hợp các môn phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội học phát triển, phân tích kinh tế – xã hội nông thôn;

- Vận dụng được kiến thức xã hội học dân số để lượng hóa dân số, đánh giá tác động của di dân tới sự biến động và phát triển xã hội;

- Ứng dụng được kiến thức lý thuyết và thực tiễn để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực xã hội học.

Yêu cầu về kỹ năng

  Kỹ năng nghề nghiệp

- Có phương pháp tư duy xã hội học để phát triển và bảo vệ quan điểm riêng, dựa trên luận thuyết khoa học của ngành;

- Có khả năng nghiên cứu độc lập qua việc tự phát hiện và hình thành ý tưởng khoa học;

- Biết ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội;

- Có thể thiết kế, tổ chức, điều phối và đánh giá các nghiên cứu chuyên ngành;

  Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng tổ chức, quản lý

- Kỹ năng làm việc theo nhóm (xây dựng, lãnh đạo, vận hành, phát triển nhóm)

- Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, động viên, khích lệ

- Kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá các vấn đề xã hội

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của chuẩn ký năng sử dụng công nghệ thông tin (ban hành theo thông tư 03/2014/TT – BTTTT).

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (ban hành theo thông tư 01/2014/TT – BGDĐT).

Yêu cầu về thái độ

- Tự tin, linh hoạt, sáng tạo, có bản lĩnh

- Trách nhiệm, gương mẫu và phong cách làm việc chuyên nghiệp

- Ý thức nắm bắt sự thay đổi của tổ chức và môi trường xung quanh

- Tinh thần chia sẻ, hỗ trợ

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Công tác tại các ban ngành của Trung ương, tỉnh, thành phố, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội.

- Đảm nhiệm công tác nghiên cứu khoa học tại các Viện, các trung tâm nghiên cứu chuyên ngành hoặc liên ngành khoa học xã hội.

- Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

- Chuyên gia tư vấn/nghiên cứu viên/cộng tác viên cho các tổ chức Phi chính phủ, các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các công ty và doanh nghiệp

- Cán bộ chuyên trách/ cộng tác viên hoạt động trong các cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình, cơ quan ngôn luận;

- Cán bộ phụ trách mảng công tác xã hội và hoạt động xã hội trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác nhau như: UBND các cấp, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn…

6.      Hoạt động nghiên cứu khoa học:

6.1.Về nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Tất cả các giảng viên trong Khoa đều nhiệt tình tham gia nghiên cứu khoa học. Mỗi năm Khoa đều tham gia thực hiện đề tài các cấp với nhiều nội dung khác nhau gắn với nhu cầu của thực tiễn xã hội. 100% đội ngũ giảng viên của Khoa có kinh nghiệm tham gia, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các dự án hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước. Tổng số các đề tài đã tham gia và chủ trì gồm hơn 60 đề tài: cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Tổng liên đoàn, cấp Nhà nước. Đồng thời, Khoa luôn chủ động tham gia cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội Xã hội học Việt Nam.

Giảng viên trong Khoa luôn tích cực viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo của Khoa hàng năm tăng lên. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên duy trì hoạt động sinh hoạt khoa học, tổ chức Hội thảo cấp Khoa, mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tham gia tọa đàm, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chương trình đại học và sau đại học.

6.2. Về nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Mỗi năm, sinh viên trong Khoa tham gia nghiên cứu khoảng 20 đề tài với những nội dung phong phú gắn với thực tế cuộc sống sinh viên hiện đại. Số lượng sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm luôn chiếm tỷ lệ cao trong Nhà trường. Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên các khóa lớp đã và sẽ tham gia nghiên cứu khoa học, biết gắn lý thuyết với thực tiễn đời sống xã hội, Khoa Xã hội học đã duy trì tổ chức sơ kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên hằng năm.

7.      Hoạt động đoàn thể:

Khoa Xã hội học tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn thể của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường phát động và tổ chức. 

Tổ chức thường xuyên các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cho sinh viên hướng tới dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm.

Tổ chức sân chơi bổ ích cho học viên, sinh viên thông qua các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, các game show trên fanpape của Khoa Xã hội học…

8.      Thành tích – khen thưởng:

Nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa được tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp trường, cấp Tổng liên đoàn. Khoa nhiều năm đạt danh hiệu tập thể hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Bằng khen của Trung ương đoàn, Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường vì sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.

9.      Định hướng phát triển:

Tăng cường đào tạo chuyên sâu ở bậc đại học, phát triển các chương trình đào tạo về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng ở bậc thạc sỹ.

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cung cấp dịch vụ xã hội.

 

Đổi  mới chương trình đào tạo theo hướng cập nhật và hội nhập quốc tế, thời kỳ 4.0.

10.  Một số hình ảnh - Hoạt động của khoa - Bấm vào đây để xem

 

 

 

 

Tin liên quan
Top