Tin Khác

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

 

CÁC HỌC PHẦN THEO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

 1

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 Năm 2017                 Năm 2019

 2

KẾ TOÁN

 Năm 2017                 Năm 2019

 3

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 Năm 2017                     Năm 2019

 4

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 Năm 2017                 Năm 2019

 5

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 Xem ở đây

 5

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 Xem ở đây

 6

XÃ HỘI HỌC

  Năm 2017               Năm 2019

 7

CÔNG TÁC XÃ HỘI

 Xem ở đây

 8

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Năm 2017                 Năm 2019

 9

LUẬT

 Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top