Tin Khác

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Số:  960/QĐ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

             Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

trình độ đại học Trường Đại học Công đoàn

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

  - Căn cứ quyết định 174-CT ngày 19/5/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc chuyển Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn;

            - Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 14 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Điều lệ trường đại học;

            - Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

            - Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Công đoàn (có văn bản kèm theo - Bấm vào đây để xem).

Điều 2. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, giao cho phòng Đào tạo chủ trì phối hợp cùng các Khoa, Bộ môn và các phòng chức năng có liên quan  tổ chức triển khai từ năm học 2015 – 2016.

Điều 3. Các Khoa, Bộ môn và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-          Ban Giám hiệu;

-          Khoa, Phòng, Bộ môn;

-          Lưu :VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã kí)

 

 

 

TS. Phạm Văn Hà


 

 

   

 

 

Tin liên quan
Top