Loại tài liệu:
Từ khóa:

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 2020

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 2020

MẪU THANH TOÁN ĐỀ TÀI NCKH

MẪU THANH TOÁN ĐỀ TÀI NCKH

MẪU THANH TOÁN KHÓA LUẬN - CHUYÊN ĐỀ

MẪU THANH TOÁN KHÓA LUẬN - CHUYÊN ĐỀ

MẪU THANH TOÁN GIẢNG DẠY

MẪU THANH TOÁN GIẢNG DẠY

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN

MẪU TỔNG HỢP GIỜ NCKH CHO GIẢNG VIÊN

MẪU TỔNG HỢP GIỜ NCKH CHO GIẢNG VIÊN

QUI CHẾ THI KIỂM TRA

QUI CHẾ THI KIỂM TRA 2016

Phụ lục I - NCKH của giảng viên

Phụ lục I -NCKH của giảng viên

Phụ lục V - Đăng ký kế hoạch sinh hoạt khoa học

Phụ lục V - Đăng ký kế hoạch sinh hoạt khoa học

Phụ lục II - NCKH của sinh viên

Phụ lục II - NCKH của sinh viên

Phụ lục III - Biên soạn Giáo trình, Sách, Tài liệu tham khảo

Phụ lục III - Biên soạn Giáo trình, Sách, Tài liệu tham khảo

Đăng ký và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên

Đăng ký và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên

Top