Tin Khác

ĐỀ ÁN MỞ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

1

Đề án tự chủ mở ngành Việt Nam học 

Xem tại đây

2

Đề án tự chủ mở ngành Ngôn ngữ anh

File1 | File2 | File3 | File4 

3

Đề án tự chủ mở ngành Kinh tế

Đề án mở ngành Kinh tế: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kinh tế: Xem tại đây

Phụ lục: Xem tại đây

4

Đề án tự chủ mở ngành Du lịch

Đề án mở ngành Du lịch: Xem tại đây

Chương trình đào tạo: Xem tại đây

 

Tin liên quan
Top