Tuyển sinh

TẠM NGỪNG TUYỂN SINH NGÀNH DU LỊCH. ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NĂM 2022

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT BỔ SUNG)

Xem tiếp...

XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022; Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-ĐHCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022;

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

Top