Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO V/V CHỌN SINH VIÊN THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2014

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:…………/ TB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày  20 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v chọn sinh viên tham dự Hội thảo quốc tế tại liên bang Nga năm 2014

 

 

Kính gửi:    Các Khoa chủ quản

 

Căn cứ thư mời của học viện Quan hệ Lao động và xã hội Liên bang Nga về việc mời sinh viên tham dự hội thảo khoa học sinh viên quốc tế về “ Lĩnh vực Lao động và xã hội- năm 2014”.

* Số lượng : 4 sinh viên

* Thời gian : từ 19 -23/ 03/ 2014

* Kinh phí :

+ Học viên đài thọ các chi phí ăn, ở, đi lại, tham quan trong thời gian đoàn tham dự hội thảo.

+ Sinh viên tự chi phí tiền vé máy bay, tiền làm thủ tục hộ chiếu, visa.

+ Trường Đại học Công đoàn hỗ trợ đưa sinh viên ra sân bay.

*Yêu cầu:    + Tiếng Anh giao tiếp tốt

 Hiệu trưởng trường Đại học Công Đoàn yêu cầu các khoa tuyển chọn sinh viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu trên và gửi về Nhà trường  ( qua phòng Công tác sinh viên- đ/c Lan)  trước ngày 23/01/2014.

 

 

Nơi nhận:

- Các Khoa,

- Lưu: VT, CTSV.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS Đinh Thị Mai

Đã ký

 

Tin liên quan
Top