Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN,GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

 
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ: Xem tại đây

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI: Xem tại đây

DANH SÁCH SINH VIÊN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP: Xem tại đây

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN: Xem tại đây

Tin liên quan
Top