Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

______________________

                   Số: 794/QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

__________________________________

               Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho sinh viên

năm học 2016 - 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

-  Căn cứ Quyết định số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

-  Căn cứ kết luận của cuộc họp Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trường Đại học Công Đoàn ngày 24/10/2017 do Chủ tọa TS. Nguyễn Đức Tĩnh chủ trì;

-  Xét đề nghị của phòng Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1.  Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 cho 488 sinh viên bậc Đại học và 01 sinh viên bậc Cao đẳng cụ thể:

Thi đua

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Xuất sắc

7

 

Giỏi

128

 

Tiên tiến

353

1

                                       (Xem danh sách kèm theo)

 

Điều 2.    Thưởng tiền cho sinh viên đạt danh hiệu như sau:

- Sinh viên Xuất Sắc

- Sinh viên Giỏi

- Sinh viên Tiên Tiến

         200.000 đồng/sv

         150.000 đồng/sv

         50.000 đồng/sv

           Với tổng số tiền là  38.300.000 đồng

      ( Ba mươi tám triệu ba  trăm nghìn đồng chẵn)

 

Điều 3.  Phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, phòng Tài vụ; khoa Quản trị kinh doanh, khoa Xã hội học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Quản trị nhân lực, khoa Luật, khoa Bảo hộ lao­ động, khoa Công Đoàn; các bộ phận có liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Lưu VT,CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

 

Tin liên quan
Top