Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

_________________________

              Số: 795/QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

học kỳ II, năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 Căn cứ Quyết định số 28/2014/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết luận của cuộc họp Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trường Đại học Công đoàn ngày 25/10/2017 do Chủ tọa Nguyễn Đức Tĩnh chủ trì;

 Xét đề nghị của phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2016-2017 cho 108 sinh viên, cụ thể:

Học bổng

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Xuất sắc

13

 

Giỏi

92

 1

K

2

 

(Xem danh sách kèm theo)

Điều 2.   Các mức học bổng như sau:

Học bổng

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Xuất sắc

3.500.000đ/5tháng

2.850.000đ/5tháng

Giỏi

3.400.000đ/5tháng

2.750.000đ/5tháng

K

3.350.000đ/5tháng

2.700.000đ/5tháng

                                      Với tổng số tiền là 367.750.000 đồng

(Ba trăm sáu bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 3. Phòng Công tác sinh viên, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo; khoa Quản trị kinh doanh, khoa Xã hội học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Luật, Khoa Quản trị nhân lực, khoa Bảo hộ lao động, khoa Công đoàn; các bộ phận có liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

-  Lưu VT,CTSV.

HIỆU TRƯỞNG      

(Đã ký)

PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

Tin liên quan
Top