Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

           Số:   763 /QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


Hà Nội, Ngày 13 Tháng 11Năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH


 

Về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy

học kỳ I năm học 2017 – 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

            Xét đề nghị của phòng công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập cho 144 sinh viên,học kỳ I năm học 2017-2018( Xem danh sách ở đây).

Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí học tập 1 tháng bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng 10 tháng/ năm học/ sinh viên (5 tháng/học kỳ/sinh viên).

Hỗ trợ chi phí học tập cho 144 sinh viên ( 3.900.000đ/5 tháng/1 sinh viên)

Tổng cộng là : 561.600.000 đồng

(Bằng chữ : Năm trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng)

            Điều 3. Phòng Tài vụ, Phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo và các bộ phận có liên quan và các sinh viên  có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu (báo cáo);

-          Như điều 3;

-          Lưu VT, P. CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

            PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

 

Chú ý: Các bạn sinh viên nhận tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập từ ngày 21 đến 24 tháng 11 tại phòng tài vụ, khi đi mang theo thẻ sinh viên

Tin liên quan
Top