Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC NĂM HỌC 2016-2017

 

I. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI - HỌC KỲ I 2016 - 2017

 

 

 

II. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ - HỌC KỲ I 2016 - 2017

 

III. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM 70 % HỌC PHÍ - HỌC KỲ II 2015 - 2016

Tin liên quan
Top