Loại tài liệu:
Từ khóa:

Nghị định 08_2014 qui định chi tiết về Luật KHCN

Nghị định 08_2014 qui định chi tiết về Luật KHCN

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2013

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2013

NGHỊ DỊNH 124_2020_ND-CP HƯỚNG DẪN LUẬT KHIẾU NẠIAI

NGHỊ DỊNH 124_2020_ND-CP HƯỚNG DẪN LUẬT KHIẾU NẠIAI

NGHỊ DỊNH 86_2011_ND-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THANH TRA

NGHỊ DỊNH 86_2011_ND-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THANH TRA

NGHỊ ĐỊNH 31 2019_ND-CP HƯỚNG DẪN LUẬT TỐ CÁO

NGHỊ ĐỊNH 31 2019_ND-CP HƯỚNG DẪN LUẬT TỐ CÁO

LUẬT TỐ CÁO 2018

LUẬT TỐ CÁO 2018

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2013

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2013

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

NGHỊ ĐỊNH 91/2017/NĐ-CP - QUI ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

NGHỊ ĐỊNH 91/2017/NĐ-CP - QUI ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CHỈ THỊ 28/CT-TTg - ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CHỈ THỊ 28/CT-TTg - ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH 101/2017/NĐ-CP - VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH 101/2017/NĐ-CP - VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BNV - ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BNV - ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Top