ࡱ> tvs[ rDbjbj >nΐΐ+ SSSSSggg8D$g,H+++++++$a.1+!S+SS+bbbSS+b+bb)h*p8pg*x++0,*11 *1S*b++^,1 : L LCH KHOA HC 1. H v tn: 2. Nm sinh: 3. Nam/N: 4. Hc hm: Nm c phong hc hm: Hc v: Tin s) Nm t hc v: 5. Chc danh nghin cu: Chc v: 6. a ch nh ring: 7. in thoi: CQ: ; NR: ; Mobile: E-mail: 8. C quan ang lm vic: - Tn C quan: - in thoi: - a ch C quan: 9. Qu trnh o toBc o toNi o toChuyn mnNm tt nghipi hcThc sTin sThc tp sinh KH10. Qu trnh cng tcThi gian (t nm ... n nm)Tn t chc cng tca ch t chcChc v11. Cc cng trnh khoa hc cng b (lit k cc cng trnh, bi bo, bo co khoa hc tiu biu lin quan n ti cng b trong 5 nm gn nht)TTTn cng trnh (bi bo, cng trnh...) Ni cng b (tn tp ch ng cng trnh) Nm cng bTc gi hoc ng tc gi $&*>DFLT \  " $ * P R źvvdUIUdUdhc@aJmHsHhchO@aJmHsH"hchO5@\aJmHsH&hchO5@CJ\aJmHsHh~hOaJmHsH hchO@CJaJmHsH#hchO5@CJaJmHsHhchO@aJhchO@\aJhchO5@\aJh*ThO5CJ"aJhchO5CJaJh~hOaJ$&DFs` h <<$IfgdO`kd$$Ifl(>$04 la h 4 dh$If]4 gdu[gdO$a$gdO$a$gdOT .^kd0$$Ifl>$04 la h <<$IfgdO^kd$$Ifl>$04 la " $ R ~k h <<$IfgdO^kd$$Ifl>$04 la! 4 d<<$If]4 ^`gdOR T '^kd$$Ifl>$04 la h wd8<<$If]wgdO^kd\$$Ifl>$04 laR T Z p r v  < L f l ҳҳsbUh~hOaJmHsH hchO@CJaJmHsH hchO@CJaJmHsHhchO@\aJmHsHhC^hOaJmHsH"hchO5@\aJmHsHhchO@aJmHsHhchO@\aJmHsHhchO@aJmHsH"hchO5@\aJmHsHh3hOaJmHsH B l dTddd$IfgdO^kd$$Ifl>$04 la h <<$IfgdO h <<$IfgdO$ h <<$Ifa$gdO $ X Z p r : < ù{aR{C6hchO@mH sH hchO@CJmH sH hchO@aJmH sH 3h";-hO@CJOJQJ\aJmH nH sH tH 0h";-hO@CJOJQJaJmH nH sH tH hchu[5@aJhchO@\aJh~hu[56]aJh~hO\aJ,h";-hOCJOJQJaJmH nH sH tH h~hOaJmH sH /h";-hOCJOJQJ\aJmH nH sH tH $ : X $$Ifa$gdu[d$Ifgdu[^kd%$$Ifl>$04 laX Z j l n p gXL==$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Ifl\>o$Os04 lap r gXL==$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Ifl\>o$Os04 la gXL==$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[$dh$Ifa$gdu[kd $$Ifl\>o$Os04 la gXL==$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[$dh$Ifa$gdu[kd1$$Ifl\>o$Os04 la g[ dh$Ifgdu[kdV $$Ifl\>o$Os04 la < f $$Ifa$gdu[d$Ifgdu[^kd{ $$Ifl>$04 la< f $VpȾ}uj_S_G_hchj6@CJhchO6@CJhchO@aJhchO@CJhu[@aJhu[hO@aJh~hi5aJhafhi5\aJh~hi\aJhafhO5\aJh~h4C:5aJh~hO\aJhch4C:5@aJhchu[56@]aJhchO@\aJhchO@\aJmH sH g[[[[ dh$Ifgdu[kd $$Ifl\><$bJ{a04 la g[[[[ dh$Ifgdu[kd= $$Ifl\><$bJ{a04 la g[[[[ dh$Ifgdu[kdb $$Ifl\><$bJ{a04 la g[[[[ dh$Ifgdu[kd$$Ifl\><$bJ{a04 la g[[[[ dh$Ifgdu[kd$$Ifl\><$bJ{a04 la gV$d$Ifa$gdu[kd$$Ifl\><$bJ{a04 la$Xp@ $$Ifa$gdu[^kd$$Ifl>$04 la @@@@@ @ @@@@@@@@@@"@$@&@(@@@ıĨĎĨ}pcTIhu[hj@aJhu[hO@aJmHsHhafhu[aJmHsHhT:hOCJmHsH hT:hOCJOJQJmHsH hC^hOCJOJQJmHsHh~hu[aJhT:hOCJ$hC^hOCJOJQJaJmHsHhT:hOCJOJQJh~hOaJhchu[6@]aJUhchO@aJhchj@aJ12. Cc ti, d n, nhim v khc ch tr hoc tham gia TTTn ti, d nCp tiNm thc hinCh nhim hay tham gia nghin cu 13. S cng trnh c p dng trong thc tinTTTn cng trnhHnh thc qui m a ch p dngThi gian p dng14. Gii thng v khoa hc lin quan n ti (nu c):15. Thnh tu hot ng khoa hc khc c lin quan n ti (nu c): H Ni, ngy ..... thng .... nm 2014 XC NHN CA KHOA, B MNNGI KHAI L LCH   @@@@TE6$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Iflr> $h}04 la@ @ @@@@1kd$$Iflr> $h}04 la$dh$Ifa$gdu[$ !dh$Ifa$gdu[@@@@@@@6kd$$Iflr> $h}04 la$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[@ @"@$@&@(@6kd$$Iflr> $h}04 la$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[(@@@@@@AJA $$Ifa$gdu[^kd$$Ifl>$04 la hdh$Ifgdu[@@@@AAFAJALANAPARATAVAXAZA\A^A`AbAdAfAlAnApArAxAzA|AAAAAԸԥԥԥԥrcrXhu[h4C:@aJhu[h4C:@aJmHsHhu[hO@aJmHsHhu[hj@CJmHsH(hu[hj@CJOJQJaJmHsH$hu[hj@CJOJQJmHsHhu[hc6@aJmHsHhu[@aJmHsHhu[hj@aJmHsHhu[hj@]aJmHsHhu[hj@]aJ JALANAPARATAVA{l]Ill$ !dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Iflr> J$+BD4 laVAXAZA\A^A`AbA{l]Ill$ !dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Iflr> J$+BD4 labAdAfAhAjAlAnA{l]]ll$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Iflr> J$+BD4 lanApArAtAvAxAzA{l]]ll$dh$Ifa$gdu[$dh$Ifa$gdu[kd$$Iflr> J$+BD4 lazA|AA{k hdh$Ifgdu[kd$$Iflr> J$+BD4 laAAABBBfB $$Ifa$gdu[^kd$$Ifl>$04 laA@BBBdBfBhBpBrBzB|B~BBBBBBBBBCCCɷyjyZKZ@hu[6aJmHsHhch4C:@aJmHsHhC^h4C:6]aJmHsHhchc@aJmHsHhch4C:@aJmHsH!hC^hO56]aJmHsHhC^hc6]aJmHsHhC^hO]aJmHsH"hu[hu[6@]aJmHsHhu[h4C:@aJmHsHhu[h4C:@]aJmHsHhu[h4C:@aJhu[h4C:@]aJfBhBjBlBnBpBsss$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[pkdc$$Ifl\> $ 4 lapBrBtBvBxBzBsss$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[pkdU$$Ifl\> $ 4 lazB|B~BBBBsss$dh$Ifa$gdu[ dh$Ifgdu[pkdG$$Ifl\> $ 4 laBBBBCJ7kd+!$$Ifl>$4 la dh$Ifgdu[pkd9 $$Ifl\> $ 4 laCCCC&DLDNDPDTDVDZDhc^YWgd5;gdUtgdOJkd!$$Ifl0Z&R(4 la dh$Ifgdu[$a$gdO7kd!$$Ifl>$4 la CCCCCCCCCD$D&D.D:DJDLDPDVDXD\D^DbDdDhDjDpDrDĭĜąna]UQUQUQUQ]hm jhm Uh7tDh4C:hOaJmHsH,h";-hOCJOJQJaJmHnH sHtH ,h";-hcCJOJQJaJmHnH sHtH h";-hOCJmHnH sHtH ,h";-hu[CJOJQJaJmHnH sHtH ,h";-h4C:CJOJQJaJmHnH sHtH hu[6aJmHsHh4C:6aJmHsHhC^hO6aJmHsHZD\D`DbDfDhDlDnDpDrDgd5; <P1h:p / =!"8#7$n% Dp$$If!vh5i&#vi&:V l(05/ / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a#$$If!vh5 5 55 #v #v #v#v :V l0555O5s/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5 55 #v #v #v#v :V l0555O5s/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5 55 #v #v #v#v :V l0555O5s/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5 55 #v #v #v#v :V l0555O5s/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5 55 #v #v #v#v :V l0555O5s/ / / / / / / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a#$$If!vh5 5h 55 #v #vh #v#v :V l05b5J5{5a/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5h 55 #v #vh #v#v :V l05b5J5{5a/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5h 55 #v #vh #v#v :V l05b5J5{5a/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5h 55 #v #vh #v#v :V l05b5J5{5a/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5h 55 #v #vh #v#v :V l05b5J5{5a/ / / / / / / 4a#$$If!vh5 5h 55 #v #vh #v#v :V l05b5J5{5a/ / / / / / / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a$$If!vh555W 55 #v#v#vW #v#v :V l055h55}5/ / / / / 4a$$If!vh555W 55 #v#v#vW #v#v :V l055h55}5/ / / / / 4a$$If!vh555W 55 #v#v#vW #v#v :V l055h55}5/ / / / / 4a$$If!vh555W 55 #v#v#vW #v#v :V l055h55}5/ / / / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a$$If!vh55 5;5g5] #v#v #v;#vg#v] :V l555+5B5D/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5;5g5] #v#v #v;#vg#v] :V l555+5B5D/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5;5g5] #v#v #v;#vg#v] :V l555+5B5D/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5;5g5] #v#v #v;#vg#v] :V l555+5B5D/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5;5g5] #v#v #v;#vg#v] :V l555+5B5D/ / / / / / / 4a$$If!vh5i&#vi&:V l05/ / 4a$$If!vh55 5 5& #v#v #v #v& :V l555 5/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5 5& #v#v #v #v& :V l555 5/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5 5& #v#v #v #v& :V l555 5/ / / / / / / 4a$$If!vh55 5 5& #v#v #v #v& :V l555 5/ / / / / / / 4aZ$$If!vh5i&#vi&:V l5/ 4aZ$$If!vh5i&#vi&:V l5/ 4ab$$If!vh55R#v#vR:V l(55R4ab"   2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH D`D 5;Normal@CJ_HaJmH sH tH P`P 5; Heading 1$@&@CJOJQJmHsHtH\`\ 5; Heading 2$$@&a$"5@CJOJQJ\mHsHtHb b 5; Heading 3$$dh@&a$"6@CJOJQJ]mHsHtH``` 5; Heading 4$$dhx@&a$@CJOJQJmHsHtHb b 5; Heading 8$$@&%B*CJOJQJaJmHph@@@sHtHN N {: Heading 9 <@&CJOJQJ^JaJDA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List H/H 5;Heading 1 CharCJOJQJ^JaJN/N 5;Heading 2 Char5CJOJQJ\^JaJN/N 5;Heading 3 Char6CJOJQJ]^JaJH/!H 5;Heading 4 CharCJOJQJ^JaJXB 2X 5; Body Text$a$$5@B*PJaJmHphsHtHP/AP 5;Body Text Char5B*CJPJ^JaJph@@R@ 5;List Paragraph ^:U a: 5; Hyperlink>*B*^JphV/qV 5;Heading 8 Char!@B*CJOJQJ^JaJph@@@P P U Balloon TextCJOJQJaJmHsHtHR/R UBalloon Text Char@CJOJQJ^JaJjj M1: Table Grid7:V0>Q@> {: Body Text 3xCJaJ<P@< {: Body Text 2 dxH>H {:Title $1$a$5@OJPJQJaJF @F {:Footer !1$@CJPJaJ {: Char Char Char Char Char Char$$ R@@@xa$;@B*CJOJPJQJ\]^JaJmH nHphsH tH {:1Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char d@CJOJPJQJaJ@& @ OFootnote ReferenceH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 9 n R < @ACrD (/5 R X p @@@@(@JAVAbAnAzAAfBpBzBBCZDrD #$%&')*+,-.0123468@0( B S ?9#e*|,-DEefTWi!3*++--..013467:*++--..013467: J"W> a |/ @Qt3    8P    [LT    ȴ \    , 5;G A` w3B)Dim r&E~&";-X0W7n9M1:4C:7tDgEIqyPUu[cjTkUtH v- |p.{:B .FO'+-@?@{9XX@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime7.@ Calibri9& r.VnTimeH7K@Cambria5. .[`)Tahoma7. [ @VerdanaA BCambria Math"hQ*GQ*GA*G@ @ !74((2q?5;2! xx Tng lin on lao ng vit namWelcomeBinh Nguyen Thanh   Oh+'0l  ( 4 @LT\d$Tng lin on lao ng vit namWelcomeNormalBinh Nguyen Thanh2Microsoft Office Word@@+S@vO@vO@՜.+,0 hp  Sky123.Org ( !Tng lin on lao ng vit nam Title !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqruRoot Entry FPHpwData 8G"1TableJ1WordDocument>nSummaryInformation(cDocumentSummaryInformation8kCompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top