Loại tài liệu:
Từ khóa:

NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/NĐHN-BNV VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/NĐHN-BNV VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP - Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP - Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP - Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP - Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

HƯỠNG DẪN 15-HD/BTCTW - CÔNG TÁC QUI HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

HƯỠNG DẪN 15-HD/BTCTW - CÔNG TÁC QUI HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

HƯỠNG DẪN 06-HD/BTCTW - CÔNG TÁC QUI HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

HƯỠNG DẪN 06-HD/BTCTW - CÔNG TÁC QUI HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 2020

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 2020

MẪU THANH TOÁN ĐỀ TÀI NCKH

MẪU THANH TOÁN ĐỀ TÀI NCKH

MẪU THANH TOÁN KHÓA LUẬN - CHUYÊN ĐỀ

MẪU THANH TOÁN KHÓA LUẬN - CHUYÊN ĐỀ

MẪU THANH TOÁN GIẢNG DẠY

MẪU THANH TOÁN GIẢNG DẠY

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN

MẪU TỔNG HỢP GIỜ NCKH CHO GIẢNG VIÊN

MẪU TỔNG HỢP GIỜ NCKH CHO GIẢNG VIÊN

QUI CHẾ THI KIỂM TRA

QUI CHẾ THI KIỂM TRA 2016

Top