Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 228./ QĐ - ĐHCĐ

               Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy 

 học kỳ II năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Nghị Định số 86/2015/NĐ-CP quy định về thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Căn cứ thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

        Xét đề nghị của Phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Công nhận 44 sinh viên thuộc đối tượng giảm 50% học phí, 124 sinh viên thuộc đối tượng giảm 70% học phí và 343 sinh viên thuộc đối tượng miễn 100% học phí, học kỳ II năm học 2016– 2017.( Có danh sách kèm theo - Xem ở đây )

Điều 2. Phòng Công tác Sinh viên , phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, các bộ phận liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu (báo cáo);

-          Như điều 2;

-          Lưu VT, P.CTSV.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã Ký)

 

PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

 

 

Tin liên quan
Top