Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

           Số: 226 /QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, Ngày 5 Tháng 4 Năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

            Xét đề nghị của phòng công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập cho 145 sinh viên,học kỳ II năm học 2016-2017( có danh sách kèm theo - Xem ở đây).

Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí học tập 1 tháng bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng 10 tháng/ năm học/ sinh viên (5 tháng/học kỳ/sinh viên).

Hỗ trợ chi phí học tập cho 145 sinh viên ( 3.630.000đ/5 tháng/1 sinh viên)

Tổng cộng là : 526.350.000 đồng

(Bằng chữ :Năm trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng)

            Điều 3. Phòng Tài vụ, Phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo và các bộ phận có liên quan và các sinh viên  có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu (báo cáo);

-          Như điều 3;

-          Lưu VT, P. CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

            PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

 Ghi chú: Các bạn sinh viên có tên trong danh sách (mang theo thẻ sinh viên) gặp cô Nhung phòng tài vụ (phòng 103 nhà A) để lĩnh tiền, thời gian phát tiền từ ngày 10/4/2017 đến hết ngày 14/4/2017.

 

 

Tin liên quan
Top