Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017)

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Số:   14 /TB - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày   16   tháng  2   năm  2017

THÔNG BÁO

(V/v nộp bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã

   hội đối với sinh viên hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2016-2017)

 

Nhà trường tiếp tục thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, những sinh viên năm 1,2,3,4 thuộc diện chính sách sau đây phải nộp bổ sung thêm hồ sơ.

           1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa ( Từ 18-22 tuổi )

           - Nộp bổ sung giấy tờ khi có phát sinh mồ côi trong thời gian gần đây

           2. Sinh viên tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

           - Nộp bổ sung giấy hộ nghèo 2017 do UBND cấp xã cấp

            3. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Quy định của Chính phủ:   

   -Nộp bổ sung giấy hộ nghèo, cận nghèo 2017 do UBND cấp xã cấp

              4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

       -Nộp bổ sung giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã cấp

   5. Những sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập (Điểm rèn luyện và học tập từ khá trở lên)

  - Giấy hộ nghèo 2017 do UBND cấp xã cấp.

            * Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

       - Sinh viên chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ  nộp tại Phòng Công tác sinh viên – B102 – Nhà B – Trường Đại học Công đoàn, chậm nhất vào ngày 15/03/2017  Quá thời hạn nhà trường sẽ không giải quyết (sinh viên được hưởng chế độ từ kỳ học nộp hồ sơ ).

      -     Lưu ý: Chỉ nhận các giấy tờ photo công chứng không nhận bản gốc.

      -     Mọi thắc mắc liên hệ thầy Đức phòng Công tác sinh viên.(SĐT 0902238587)

 

Nơi nhận:

-    BGH ( để báo cáo );

-    Các khoa chủ quản ( để thực hiện );

-    Lưu VT; P.CTSV.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

 

 

TS. NGUYỄN ĐỨC TĨNH

Tin liên quan
Top