Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, KẾT QUẢ HỌC TẬP, XÉT HỌC BỔNG, THÔI HỌC, NGỪNG HỌC, XÓA TÊN CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Số: 14/TB - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày  16 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

(V/v đánh giá kết quả rèn luyện, kết quả học tập,  xét học bổng, thôi học, ngừng học,

xóa tên cho sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ I, năm học 2016-2017)

 

Căn cứ quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Quyết định số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-ĐHCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn);

Thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện, kết quả học tập, xét học bổng, xét thôi học, ngừng học, xóa tên cho sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ I, năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu:

1.   Các khoa chủ quản:

-  Tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện, kết quả học tập, xét học bổng cho sinh viên hệ Đại học chính quy theo quy đinh đồng thời đề nghị xét thôi học, ngừng hoc, xóa tên.

-  Yêu cầu các khoa chủ quản cho sinh viên đối chiếu điểm tổng kết và báo cáo với phòng Đào tạo để xử lý những điểm sai trước khi gửi đề nghị về phòng Công tác sinh viên

-    Tổng hợp và gửi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 03/03/2017.

2.     Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng:

-   Tổ chức thi lần hai và chấm thi theo đúng kế hoạch và tiến độ.

-   Kiểm tra lại phần nhập điểm thi phân loại đầu vào ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất.

3.     Phòng Công tác sinh viên tổng hợp kết quả để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật Nhà trường xem xét quyết định trước ngày 17/03/2017.

     Yêu cầu phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng Công tác sinh viên, các khoa chủ quản và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

-   BGH (để biết)

-   Các khoa, phòng (để T/h)

-  Lưu VT, P.CTSV

 

 

            KT.HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

         

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 

Tin liên quan
Top