Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH DỰ KIẾN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 DANH SÁCH DỰ KIẾN: MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP,

TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2016-2017

  • HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017. Xem ở đây
  • MIỄN GIẢM HỌC PHÍ  KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017. Xem ở đây
  • TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC PHÍ  KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017. Xem ở đây

CHÚ Ý:  

  • Ai có gì thắc mắc liên hệ thầy Đức phòng công tác sinh viên B102 đến hết ngày 31/3/2017.
  • Sau ngày 31/3/2017 phòng công tác sinh viên sẽ không chịu trách nhiệm

 

Tin liên quan
Top