Tin Nổi bật

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:   35  /TB-ĐHCĐ                                        Hà Nội, ngày  16  tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018

 
 

 

 

Căn cứ công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Trường Đại học Công đoàn (ký hiệu trường: LDA) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

Ghi chú

I.

Trình độ Đại học:

 

 

2000

 

1

Bảo hộ lao động

7850201

Toán + Lý + Hóa (Khối A00)
Toán + Lý + Anh (Khối A01)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

210

 

2

Quản trị kinh doanh

7340101

265

 

3

Quản trị nhân lực

7340404

190

 

4

Kế toán

7340301

255

 

5

Tài chính - Ngân hàng

7340201

255

 

6

Quan hệ lao động

7340408

150

 

7

Xã hội học

7310301

Toán + Lý + Anh (Khối A01)

Văn + Sử + Địa (Khối C00)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

170

 

8

Công tác xã hội

7760101

170

 

9

Luật

7380101

335

 

(*) Chỉ tiêu chung cho tất cả các đối tượng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi (bao gồm cả ưu tiên) của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đạt 15 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

6. Quy định độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi

Khi thực hiện xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành được quy định như sau:

- Đối với các tổ hợp môn thi Toán - Lý - Hóa; Toán - Lý - Anh; Toán - Anh - Văn điểm trúng tuyển cùng một ngành bằng nhau.

- Đối với tổ hợp môn thi Văn - Sử - Địa: Điểm trúng tuyển cao hơn 01 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.

7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Công đoàn và được đăng thông tin trên website: http://dhcd.edu.vn  

Số lượng chỗ ở trong ký túc xá: 380 phòng (6-8 chỗ/ phòng)

Trường Đại học Công đoàn đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên có nhu cầu học đồng thời 02 ngành học và được cấp bằng đại học chính quy sau khi học bổ sung một số môn học để đủ điều kiện quy định đối với ngành học thứ 2.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Thông tin liên hệ:

      Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (A302, A303, A304 - tầng 3 nhà A) - Trường Đại học Công đoàn;

      Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

      Điện thoại: 024.38512713, 024.38574419.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                 P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- HĐTS (để biết);                                                              P. HIỆU TRƯỞNG  

- BBT  website (để t/h);

- Lưu: VT; ĐT.                                                                                               (đã ký)

 

 

      TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 

 

 

Tin liên quan
Top