Tin Nổi bật

THÔNG BÁO HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                 Số :  11   /TB - ĐHCĐ

         
                                                                                       Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm  2016

 

THÔNG BÁO

(V/v làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2015-2016)

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT- BTC ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập hệ chính quy; Nhà Trường thông báo thực hiện như sau:

        1.  Đối tượng

        Sinh viên chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ; Trừ sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

        2.  Mức hỗ trợ chi phí học tập

-       Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở;

-       Số tháng được hưởng: 10 tháng/năm học/sinh viên;

-       Số năm được hưởng: theo thời gian đào tạo chính thức.

        3.  Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập

-       Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập ( Theo mẫu nhà trường ).

-      Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo từng năm) do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (bản sao có công chứng).

-        Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

        4.      Quy định về hỗ trợ chi phí học tập

-      Thời gian cấp hỗ trợ chỉ được tính từ thời điểm sinh viên nộp hồ sơ cho Nhà trường, không giải quyết truy lĩnh thời điểm trước đó.

-     Thời điểm chi trả sẽ được thông báo sau khi Nhà trường nhận kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

 5.      Thời gian nhận hồ sơ:

          Sinh viên chuẩn bị hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập nộp tại Phòng Công tác sinh viên – Nhà A – phòng A300 – Trường Đại học Công đoàn, chậm nhất vào ngày 29/02/2016 . Quá thời hạn nhà trường sẽ không giải quyết .

           Những sinh viên đã nộp hồ sơ từ kỳ trước thì chỉ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo 2016.

 

Nơi nhận:

-    Đảng ủy -  BGH ( để báo cáo )

-    Các khoa chủ quản ( để thực hiện )

-    Lưu VT, P.CTSV

 

   KT. HIỆU TRƯỞNG

 

                             ( Đã ký)

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 

  Bayan Escort Escort Bayan Film Seyret Bayan Escort Bayan Escort

Tin liên quan
Top