Tin Nổi bật

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TW, KHÓA XII

 

Căn cứ Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Thông báo số 09/TB-DU ngày 28/8/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn, ngày 31/8/2018, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Báo cáo viên: Đồng chí Hoàng Thanh Xuân – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn.

Đồng chí Hoàng Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top