Tin Hoạt động

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM


Ngày 21/4/2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng LĐLĐVN: “Mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam” do TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn làm chủ nhiệm đề tài.


Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên: 

TS. Vũ Anh Đức - Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch hội đồng; 

TS. Vũ Minh Tiến - Viện Công nhân Công đoàn, Phản biện 1; 

Ths. Lê Đình Quảng - Ban Chính sách pháp luật - Tổng LĐLĐVN, Phản biện 2;

TS. Kiều Đức Lâm - Tập đoàn Sơn Hà, Ủy viên; 

PGS.TS Hoàng Thanh Xuân - Trường Đại học Công đoàn, Thư ký.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

 

Buổi nghiệm thu được tổ chức nghiêm túc theo đúng quy trình nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học công nghệ cấp Tổng LĐLĐVN.

 

Qua báo cáo của TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn - Chủ nhiệm đề tài, cho thấy những điểm phát hiện mới trong nghiên cứu về mô hình tổ chức công đoàn của tập đoàn kinh tế tư nhân. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đối với người lao động trong tập đoàn kinh tế tư nhân, đặc biệt là vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu.

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của đề tài và có những phản biện, nhận xét, góp ý cho nhóm nghiên cứu: đề tài đã thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đã được duyệt; đã phát hiện ra nhiều điểm mới trong nghiên cứu từ việc khảo sát Tập đoàn kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, đề tài đã đưa ra mô hình tổ chức Công đoàn phù hợp với Tập đoàn kinh tế nhân. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rút gọn báo cáo cô đọng, sắc bén và đưa ra những giải pháp gắn với mô hình.

 

Hội đồng nhất trí thông qua đề tài trên cơ sở chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng./.

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân- Thư ký Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

 


ThS. Lê Đình Quảng - Ban Chính sách Pháp luật, Tổng LĐLĐVN phản biện.

 

TS. Vũ Minh Tiến - Viện Công nhân Công đoàn phản biện.


TS. Kiều Đức Lâm  - Tập đoàn Sơn Hà đóng góp ý kiến.

 

      

TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn - Chủ nhiệm đề tài giải đáp phản biện.

 

TS. Vũ Anh Đức - Ban Tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - Điều hành chương trình.


TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG.

 

Tin liên quan
Top