Tin Đào tạo

VV CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

           Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 
 
 

 

- Trường Đại học Công đoàn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên các lớp CĐ-KT8, TĐ-KT16,19,20,21,22 và tốt nghiệp bổ sung của các lớp CĐ-KT7, TĐKT4,8,11  (có danh sách kèm theo - tải danh sách ở đây) từ ngày 30/1/2013  đến hết ngày 06/1/2013.

- Sinh viên nào có nhu cầu điền đầy đủ thông tin vào giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (theo mẫu tải ở đây) và gửi cho GVCN tại phòng 411 nhà A Trường Đại học Công đoàn.

- Sau thời hạn trên Nhà trường không cấp GCNTN tạm thời cho bất kỳ trường hợp nào.

 

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

            PHÓ TRƯỞNG KHOA

                       (Đã ký)

         TS. Dương Thị Thanh Xuân

Tin liên quan
Top