Tin Đào tạo

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2015

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38 /TBSĐH - ĐHCĐ

        Hà Nội, ngày 20 tháng 03  năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2015

 

 Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 154/2015/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường đại học Công đoàn đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực, mã số: 62 34 04 04;

 Căn cứ  kế hoạch xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015;

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị nhân lực. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS).

2.  CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015:  07 NCS

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

3.1. Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển

3.2. Thời gian đào tạo: 03 năm (trong đó NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu).

4.  ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

4.1. Về văn bằng 

 Người tham gia dự tuyển NCS phải đáp ứng các điều kiện về văn bằng sau đây:

- Có bằng Thạc sĩ đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển NCS.

- Có điểm bình quân trong quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ  đạt từ 7,0 điểm trở lên.

4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu

      Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

4.3. Có 2  thư giới thiệu

 Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học, nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét về:

  a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

  b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

  c. Phương pháp làm việc;

  d. Khả năng nghiên cứu;

  đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

  e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

  g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

  h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.4. Có bài báo khoa học

 Người tham gia dự tuyển có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học của ngành hoặc trên các tạp chí có uy tín.

 4.5. Về trình độ Tiếng Anh

 Người tham gia dự tuyển NCS phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng về trình độ Tiếng Anh sau đây:

-  Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về Tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

 - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh.

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường đại học, học viện nơi học viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.7. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Nhà trường (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

5. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

5.1. Nội dung xét tuyển gồm có

    Tổng điểm các phần:

    -  Hồ sơ dự tuyển

Trong đó có:  + Kết quả học tập

                       + Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ngành

                       +  Trình độ Tiếng Anh

    - Trình bày bài luận

    -  Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu

    -  Trả lời phỏng vấn

5.2. Phương thức xét tuyển

Các thí sinh đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở:

 - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển

 - Tổng điểm các phần: Hồ sơ dự tuyển; Trình bày bài luận; Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn (điểm các phần đều phải đạt từ trung bình trở lên) và lấy điểm từ cao xuống thấp.

 (Nếu các thí sinh có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài khoa học; số lượng bài báo; nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ Tiếng Anh: điểm bình quân kết quả học tập hoặc điểm thi trên chứng chỉ được cấp).

 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH  VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát hành tại Khoa Sau đại học, Trường đại học Công đoàn từ ngày 20/03/2015.

6.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/03/2015 đến 17 giờ 00  ngày 30/9//2015.

Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học (trong giờ hành chính).

7. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

- Thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh: Dự kiến vào ngày 10/10/2015

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển:  Từ ngày 20/10 đến ngày 31/10/2015

- Thời gian nhập học:  Từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2015

Ghi chú: Lịch xét tuyển chính thức sẽ được đăng tải trên website của Trường http://www.dhcd.edu.vn. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

 Khoa Sau đại học - Trường đại học Công đoàn

Phòng 307 - nhà A - số 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

ĐT:  04.3533.4231            Fax:  04.38517084 (Hoặc chị Thu:  0966120666)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:     

- Bộ GD&ĐT;             (Để báo cáo)

- Tổng LĐLĐVN;

- Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố;

- Các Viện nghiên cứu, các Trường đại học;

- Công đoàn ngành TW;

- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;

- Lưu VT, Khoa SĐH.

 

 

 

 

    TS. Phạm Văn Hà

 

 

Tin liên quan
Top