Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP CAO HỌC TUYỂN SINH 2013

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:....../TBSĐH-ĐHCĐ                                                           Hà Nội, ngày     tháng    năm 2013

THÔNG BÁO
Kính gửi:   ............................................................................................
                           ............................................................................................
Căn cứ Kế hoạch học tập của Khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2013 -2015) - Chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.
Kính mời anh (chị) đúng 8h00 ngày 16/11/2013 có mặt tại Hội trường A - Trường đại học Công đoàn (169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội) để khai giảng khóa học và học các môn của kỳ học I (từ ngày 16/11/2013 đến ngày 15/12/2013) (Có thời khóa biểu kèm theo).
Danh sách thí sinh dự thi. Tải file ở đây.


                                              HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VPHT, Khoa SĐH                                                              TS. Phạm Văn Hà
 

 

 

Tin liên quan
Top