Tin Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /TB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

 

Thực hiện Quyết định số 252/2006/QĐ-TTg ngày 31/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn; Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”, Trường Đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.

Quản trị nhân lực

Mã số: 834 04 04

2.

Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Mã số: 834 04 17

3.

Xã hội học

Mã số: 831 03 01

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 năm

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Không tập trung

IV. CÁC MÔN THI TUYỂN

1. Chuyên ngành Quản trị Nhân lực;

- Môn cơ bản: Toán (Giải tích và Xác suất thống kê)

- Môn cơ sở ngành: Kinh tế học (Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô)

- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

2. Chuyên ngành Xã hội học

- Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn cơ sở ngành: Xã hội học (Xã hội học đại cương và Lịch sử xã hội học)

- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

3. Chuyên ngành Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

- Môn cơ bản: Toán giải tích

- Môn cơ sở ngành: Cơ lý thuyết

- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

4. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo Quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi. Được qui định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

   Các thí sinh thuộc đối tượng trên nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ trước 17h ngày 26/8/2020, tại Khoa Sau đại học.

V. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Điều kiện văn bằng

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi;

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.

+ Ngành gần với chuyên ngành đăng ký:

Chuyên ngành

Văn bằng đại học

1. Quản trị nhân lực

- Cử nhân thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý; Kinh tế học.

- Kỹ sư kinh tế.

2. Xã hội học

- Cử nhân thuộc khối ngành Xã hội học và Nhân học, Báo chí; Công tác xã hội.

3. Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Kỹ sư ngành Bảo hộ lao động và khối ngành Kỹ thuật.

+ Chương trình học bổ sung kiến thức:

Ngành

Các học phần bổ sung kiến thức

Số tín chỉ

Quản trị nhân lực

1. Quản trị học

2

2. Quản trị nhân lực

2

Xã hội học

1. Xã hội học đại cương

2

2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

2

Quản lý An toàn và  Sức khỏe nghề nghiệp

1. Khoa học quản lý

2

2. Tổng quan về bảo hộ lao động và nguyên lý kỹ thuật an toàn

2

- Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi và có xác nhận của cơ quan cử đi học (Căn cứ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, số học phần và số tín chỉ cần học bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quyết định).

- Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng bằng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục Khảo thí & Kiểm định chất lượng).

2. Điều kiện thâm niên công tác

- Đối với tất cả các chuyên ngành tuyển sinh

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay khi tốt nghiệp;

- Đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

   Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi và có xác nhận của cơ quan cử đi học trong lĩnh vực quản lý, quản trị.

3. Lý lịch

Có lý lịch bản thân rõ ràng, có xác nhận của cơ quan công tác (hoặc chính quyền địa phương nếu chưa có cơ quan công tác), không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

4. Sức khoẻ: Có xác nhận của cơ quan y tế đủ sức khỏe để học tập.

5. Hồ sơ: nộp đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường Đại học Công đoàn

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

6.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên: được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100), nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

7. Hồ sơ đăng ký dự thi

Cơ sở đào tạo chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu ghi ở trang sau của túi hồ sơ và không trả lại hồ sơ sau khi đã nhận.

Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm gốc để đối chiếu.

8. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến 17h00  ngày 07/9/2020

     - Học Hệ thống kiến thức: Từ 8h00 ngày 13/6/2020 (Ban ngày thứ 7 và CN)

      - Học Bổ sung kiến thức: Từ 18h00 ngày 22/6/2020  (Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6)

- Dự kiến thi: Ngày 17 18 tháng 10 năm 2020

Ghi chú: Trường Đại học Công đoàn không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức sẽ được đăng tải trên website của Trường http://www.dhcd.edu.vn. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thông báo này thay thế cho Thông báo tuyển sinh số 53 ngày 25/04/2020.

 Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

 Khoa Sau đại học - Trường Đại học Công đoàn

Phòng 401 - nhà A. ĐT:  0243.533.4231      Fax:  0243.851.7084

Nơi nhận:     

- Bộ GD&ĐT;             (Để báo cáo)

- Tổng LĐLĐVN;

- Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố;

- Công đoàn ngành TW;

- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;

- Lưu VT, Khoa SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hà

 

Tin liên quan
Top