Tin Đào tạo

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1 - NĂM 2017

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:   90  /TB-ĐHCĐ                                        Hà Nội, ngày  13  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học hệ chính quy, Đợt 1 - năm 2017

 
 

 

 

    Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

    Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Trường Đại học Công đoàn (ký hiệu trường: LDA) thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học hệ chính quy, Đợt 1 - năm 2017 như sau:

1. Các ngành xét tuyển:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

Mức điểm nhận hồ sơ (**)

I.

Trình độ Đại học:

 

 

2000

 

1

Bảo hộ lao động

52850201

Toán + Lý + Hóa (Khối A00)
Toán + Lý + Anh (Khối A01)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

210

15,5

2

Quản trị kinh doanh

52340101

265

15,5

3

Quản trị nhân lực

52340404

190

15,5

4

Kế toán

52340301

255

15,5

5

Tài chính - Ngân hàng

52340201

255

15,5

6

Quan hệ lao động

52340408

150

15,5

7

Xã hội học

52310301

Toán + Lý + Anh (Khối A01)

Văn + Sử + Địa (Khối C00)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

170

15,5

8

Công tác xã hội

52760101

170

15,5

9

Luật

52380101

335

15,5

(*) Chỉ tiêu chung cho tất cả các đối tượng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017.

(**) Mức điểm chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

2. Quy định độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi

Khi thực hiện xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành được quy định như sau:

- Đối với các tổ hợp môn thi Toán - Lý - Hóa; Toán - Lý - Anh; Toán - Anh - Văn điểm trúng tuyển cùng một ngành bằng nhau.

- Đối với tổ hợp môn thi Văn - Sử - Địa: Điểm trúng tuyển cao hơn 01 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.

 

3. Quy định đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển

        - Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường Đại học Công đoàn, phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi về Trường qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trước 17h00 ngày 07/8/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện). Quá thời hạn trên, thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi, coi như không có nguyện vọng học và sẽ không được gọi nhập học.

       - Dự kiến, ngày 01/8/2017, Nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển trên website trường: http://dhcd.edu.vn.

       - Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (A302, A303, A304 - Nhà A) - Trường Đại học Công đoàn; Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 0438512713, 0438574419.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- BGH, HĐTS                                                                             HIỆU TRƯỞNG  

- BBT  website

- Lưu VT, ĐT

                                     (đã ký)

 

                      PGS.TS. Phạm Văn Hà

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top