Tin Đào tạo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

 

              TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số:   107 /TB-ĐHCĐ                                      Hà Nội, ngày  20  tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGD&ĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Xét đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của thí sinh và ý kiến đề nghị của các Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản xét duyệt hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ngày 20 tháng 8 năm 2020;

Trường Đại học Công đoàn (ký hiệu trường: LDA) thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy của Trường năm 2020 như sau:

1. Xét tuyển thẳng đối với 01 thí sinh đoạt giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (theo điểm e, khoản 2, điều 7 Quy chế tuyển sinh)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Loại giải/ Môn đoạt giải

Ngành TT

Đơn vị

1

Nguyễn Ngọc Mai

01/03/2002

Nữ

Giải Nhì

môn Lịch Sử

Luật

7380101

Sở GD&ĐT Thái Nguyên

2. Trường yêu cầu thí sinh:

- Thí sinh nộp Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải và Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 để xác nhận nhập học trong thời gian từ 20/8/2020 - 05/9/2020 qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn; Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.38512713, 024.38574419. Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp, Trường coi như thí sinh từ chối nhập học.

- Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện và cập nhật danh sách này vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

 

Nơi nhận:                                                                P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Bộ GD&ĐT (để b/c);                                                        P. HIỆU TRƯỞNG  

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên (để p/h);

- Lưu VT, ĐT.

    (đã ký)

 

      TS. Nguyễn Đức Tĩnh                      

Tin liên quan
Top