Tin Đào tạo

LỊCH THI LẦN 2 HỌC PHẦN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI (ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ)

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                              Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       
 
 
   

 

 

                                                       Hà Nội, ngày  08  tháng  08  năm 2013  

THÔNG BÁO

Ban hành lịch thi lần 2 học phần GDTC học kỳ II năm học 2012-2013

các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui (đào tạo theo tín chỉ)

 

Thứ

Ngày

Lớp học phần

Nội dung thi

Số lượng

Ca thi

Địa điểm

Bảy

17/08/2013

DC10C1,2,3

Chạy 800m-1500m

 

1

Sân vận động và Nhà GDTC

(Ghi chú: Thể dục nhịp điệu thi ca 1; Võ tay không thi ca 2)

Bảy

17/08/2013

DC10C4,5,6

Chạy 800m-1500m

 

1

Bảy

17/08/2013

BH20,CĐT5

Chạy 100m

 

2

Bảy

17/08/2013

CĐQ5,CĐK5

Chạy 100m

 

2

Bảy

17/08/2013

CT9A,B

Chạy 100m

 

3

Bảy

17/08/2013

XH15A,B,C

Chạy 100m

 

3

Bảy

17/08/2013

QN5A,B

Chạy 100m

 

3

Bảy

17/08/2013

LW4A,B,C

Chạy 100m

 

3

CN

18/08/2013

QT20A,B,C,D

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

 

1,2

CN

18/08/2013

KT7A,B,C,D

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

 

1,2

CN

18/08/2013

TN7A,B,C,D

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

 

3

 

 

Chú ý:  Thời gian thi ca 1 từ 7h00; Ca 2 từ 9h30; Ca 3 từ 13h00; Ca 4 từ 15h30  

- Sinh viên xem danh sách thi tại Bộ môn GDTC hoặc phòng Khảo thí & ĐBCL; lịch thi cụ thể sinh viên xem trong trang cá nhân tại website: www.dhcd.edu.vn:8085

- Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viên và có mặt trước giờ thi 15’ để khởi động;

- Sinh viên bị ốm, đau phải có giấy xác nhận của cơ sở  Y tế;

- Trong quá trình thi vì lý do: Trùng lịch học, thời tiết và ánh sáng không đảm bảo chất lượng thi, Ban cán sự các lớp (tạm thời) liên hệ  với Bộ môn TDQS để có biện pháp giải quyết.

 

                                                                                                    T/L HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

 - Lãnh đạo Nhà trường (để b/c)

 - Các Khoa chủ quản;

 - Phòng HC-TH, Y tế                                                                                     

 - Các lớp học phần trên

 - Lưu ĐT, Bm TDQS

Tin liên quan
Top