Tin Đào tạo

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                         Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       
   

 

 

          Số:    95 /TB-ĐHCĐ                                   Hà Nội, ngày  26  tháng   06   năm  2013

 

THÔNG BÁO

Ban hành Lịch thi lần 2, học kỳ II  các lớp đại học, cao đẳng

hệ chính qui năm học 2012 – 2013

 

          Căn cứ vào Thông báo số 62/TB-ĐHCĐ ngày 07/05/2013, của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Ban hành lịch thi lần 1, học kỳ II năm học 2012 – 2013.

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO

1- Ban hành lịch thi lần 2, học kỳ II năm học 2012 – 2013 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui bắt đầu từ ngày 05/08/2013 (có lịch thi cụ thể kèm theo tải ở đây).

2- Tổ chức thực hiện:

-  Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Có kế hoạch phân bổ CBCT cụ thể đến từng ca thi, buổi thi, môn thi gửi đến các khoa, bộ môn phân công cán bộ, giảng viên đủ điều kiện tham gia coi thi.

- Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, Ban thanh tra giáo dục có kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc ra đề thi, in sao đề , trực thi, coi thi và chấm thi. Các cá nhân được phân công phải có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo qui chế.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí cán bộ trực, bảo vệ, mở phòng và phục vụ các buổi thi theo lịch thi.

           KT/HIỆU TRƯỞNG

   Nơi nhận:                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Lãnh đạo nhà trường                                                                                            (đã ký)

   - Các Khoa, Phòng, Bộ môn

   - Các Lớp sinh viên                                                                                     

   - Lưu: Đào tạo

                                                          

     TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top