Tin Đào tạo

LỊCH THI LẦN 1 DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM (ĐỢT III – HÈ 2013)

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

LỊCH THI LẦN 1

HỌC LẠI CHO SINH VIÊN HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM (ĐỢT III Hẩ 2013)

 

TT

Lớp

Số P.Thi

Thời gian thi

P. thi

 

Anh cơ bản I (ĐH+CĐ): DC05.1

2

Ca 1 ngày 10/8/2013

HTA

 

Anh cơ bản I (ĐH+CĐ): DC05.2

2

 

Anh cơ bản I (ĐH+CĐ): DC05.3

2

 

Anh cơ bản I (ĐH+CĐ): DC05.4

2

 

Toỏn Cao cấp C2 (ĐH): DC13.1

2

Ca 2 ngày 10/8/2013

C.101, 102

 

Toỏn Cao cấp C2 (ĐH): DC13.2

2

C.104, 105

 

Toỏn Cao cấp C2 (CĐ): DC13B

2

C.106, 201

 

Toán C1 (ĐH): DC12.1

2

Ca 3 ngày 10/8/2013

C.101, 102

 

Toán C1 (ĐH): DC12.2

2

C.104, 105

 

Toán C1 (CĐ): DC12B

2

C.106, 201

 

Đường lối cỏch mạng của Đảng CSVN: DC04.1

2

C. 202, 205

 

Đường lối cỏch mạng của Đảng CSVN: DC04.2

2

C. 301, 302

 

Xỏc suất thống kê (ĐH+CĐ): DC14.1

2

Ca 4 ngày 10/8/2013

B. 401, 402

 

Xỏc suất thống kê (ĐH+CĐ): DC14.2

2

B. 403, 404

 

Kinh tế vi mụ: CN001.1

2

B. 501, 502

 

Kinh tế vi mụ: CN001.2

2

B.405, 505

 

Tin học đại cương: DC09.1

2

Ca 1 ngày 11/8/2013

P. máy

 

Tin học đại cương: DC09.2

2

P. máy

 

Kinh tế vĩ mụ: CN002.1

2

B. 501, 502

 

Kinh tế vĩ mụ: CN002.2

2

B. 503, 504

 

Tin học chuyờn ngành (Khối KT): DC046B.1

4

Ca 2 ngày 11/8/2013

P. máy

 

Tin học chuyờn ngành (Khối KT): DC046B.2

4

P. máy

 

Kinh tế lượng: CN005.1

2

B. 401, 402

 

Kinh tế lượng: CN005.2

2

B. 403, 404

 

Tài chớnh doanh nghiệp I (ĐH): CN167

2

B. 501, 502

 

Anh cơ bản III (CĐ): DC07

2

Ca 3 ngày 11/8/2013

HTA

 

Anh chuyờn ngành I (khối KT): CN047.1

2

 

Anh chuyờn ngành I (khối KT): CN047.2

2

 

Anh chuyờn ngành I (Khối XH): CN047B

2

 

Lụgic: DC15.1

2

Ca 4 ngày 11/8/2013

C. 101, 102

 

Lụgic: DC15.2

2

C. 104, 105

 

Lịch sử cỏc học thuyết kinh tế: DC21

2

C. 201, 202

 

Những VĐCBCĐVN: CN012

2

C. 106, 205

TT

Lớp

Số P.Thi

Thời gian thi

P. thi

 

Kiểm toán căn bản B: CN283

2

Ca 1 ngày 17/8/2013

C. 101, 102

 

Kế toỏn tài chớnh (khụng chuyờn): CN049A

2

C. 104, 105

 

Phỏp luật đại cương: DC08

2

C. 201, 202

 

Xó hội học: DC19

2

C. 106, 205

 

Tõm lý học quản lý: DC010

2

C. 301, 302

 

Những NLCB của CN Mỏc-Lờnin I: DC01

2

Ca 2 ngày 17/8/2013

B. 401, 402

 

Tư tưởng Hồ Chớ Minh: DC03.1

2

B. 403, 404

 

Tư tưởng Hồ Chớ Minh: DC03.2

2

B. 405, 505

 

Những NLCB của CN Mỏc-Lờnin II: DC02

2

B. 502, 504

 

Anh cơ bản II (ĐH): DC06A.1

2

Ca 3 ngày 17/8/2013

HTA

 

Anh cơ bản II (ĐH): DC06A.2

2

 

Anh cơ bản II (ĐH): DC06A.3

2

 

Anh cơ bản III (ĐH): DC07B.1

2

Ca 4 ngày 17/8/2013

HTA

 

Anh cơ bản III (ĐH): DC07B.2

2

 

Anh cơ bản III (ĐH): DC07B.3

2

 

Nguyờn lý kế toỏn: CN004.1

2

Ca 1 ngày 18/8/2013

B. 501, 502

 

Nguyờn lý kế toỏn: CN004.2

2

B. 503, 504

 

Tài chớnh – Tiền tệ A: CN289

2

B. 405, 505

 

Anh cơ bản II (CĐ): DC06

1

B. 402

 

Anh chuyờn ngành II (KT): CN048.1

2

Ca 2 ngày 18/8/2013

HT A

 

Anh chuyờn ngành II (KT): CN048.2

2

 

Anh chuyờn ngành II (Khối XH): CN048B

2

 

Thời gian thi: Ca 1 từ 7h00; Ca 2 từ 9h00; Ca 3 từ 13h00; Ca 4 từ 15h00

 

 

 

Nơi nhận:

 

T/L HIỆU TR­ƯỞNG

 

- Các khoa, bộ môn

 

TR­ƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

- Các phòng có liên quan

 

 

 

- Lưu Đào tạo

 

 

             

 


 

Tin liên quan
Top