Tin Đào tạo

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2017

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2017

                            1. NGÀNH KẾ TOÁN

                            2. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

                            3. NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

                            4. NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SKNN

                                  5. NGÀNH XÃ HỘI HỌC

 

Tin liên quan
Top