Tin Đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC NHANH, HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /KH-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 08  tháng 8 năm 2013

           

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức học nhanh, học lại và học cải thiện điểm học kỳ I năm học 2013-2014

 

           

Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng sinh viên các khoa đang còn nợ các học phần có nhu cầu trả nợ và nhu cầu học nhanh, học lại và học cải thiện điểm. Căn cứ vào quĩ phòng học đầu học kỳ I năm học 2013-2014 của Nhà trường, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch về việc tổ chức học cho sinh viên, như sau:

 

I. Đối tượng đăng ký học:

- Sinh viên đào tạo theo niên chế và tín chỉ còn nợ các học phần từ những kỳ trước.

- Sinh viên có nhu cầu học để cải thiện điểm và học nhanh (chỉ dành riêng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ).

- Sinh viên hệ vừa làm, vừa học và liên thông còn nợ các học phần từ những kỳ trước (nếu có nhu cầu).

 

II. Thủ tục đăng ký học:

1. Đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ: căn cứ vào lịch học và học phần dự kiến mở, sinh viên đăng ký học trên mạng (từ 9h30 ngày 13/8/2013 đến 17h00 ngày 16/8/2013). Trong trường hợp sinh viên đã đăng ký học nhưng muốn hủy học phần, sinh viên phải làm đơn gửi phòng Đào tạo (từ ngày 19/8/2013 đến 22/8/2013). Hết thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký học.

2. Đối với sinh viên đào tạo theo niên chế: Sinh viên có nhu cầu học lại, làm đơn đăng ký học (theo mẫu kèm theo), có xác nhận của Trưởng khoa chủ quản, sau đó gửi về phòng Đào tạo trước ngày 16/8/2013 .

3. Đối với những học phần chưa dự kiến mở, nếu sinh viên có nhu cầu học, làm đơn đăng ký trực tiếp tại phòng đào tạo từ ngày 19/8/2013 đến ngày 22/8/2013

Ghi chú:

+ Nếu sinh viên không đăng ký học hoặc đã đăng ký học nhưng không đến học (trừ trường hợp có đơn xin hủy), Nhà trường sẽ không tổ chức học ghép vào các kỳ chính (trừ trường hợp số lượng sinh viên đăng ký/học phần không đủ mở lớp).

+ Sau khi ổn định tổ chức lớp học, sinh viên phải đóng học phí trực tiếp tại phòng Tài vụ.

 

III. Thời gian học:

Học vào thứ 7, chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần. Lịch học tải ở đây.

IV. Mức thu, chi học phí:

1.     Mức thu:

a) Đối với lớp dưới 16 sinh viên:

         60.000 đ/tiết  x Tổng số tiết

                   Học phí cho 01 sinh viên =

                                                                         Tổng số sinh viên thực học/lớp

b) Đối với lớp từ 16 sinh viên  trở lên:

Học phí cho 01 sinh viên =       130.000đ/Tín chỉ.

2. Mức chi:

- Thanh toán tiền giảng dạy:

+ 60.000 đồng/ tiết. Đối với học phần Giáo dục thể chất: 50.000 đồng/tiết. Hệ số qui đổi các lớp đông sinh viên thực hiện theo Quyết định hiện hành của Hiệu trưởng.

- Thanh toán tiền ra đề thi: 60.000 đồng/(đề thi + đáp án).

- Thanh toán tiền chấm bài thi kết thúc học phần: (4.000 đồng/bài/2 giảng viên) x (tổng số bài thi).

- Chi phục vụ phòng học (mở cửa + vệ sinh phòng học + nước uống giảng viên): 10.000 đồng/phòng/buổi.

- Tiền coi thi: 60.000đồng/ca thi/cán bộ coi thi.

- Tiền giấy thi = (Tổng số sinh viên) x (3 tờ/học phần) x (400đ/tờ).

- Tiền giấy phô tô đề thi: = (Tổng số đề thi) x (200đ/đề thi).

- Trích 5% đến 10% tổng kinh phí thu được bồi dưỡng cho cán bộ quản lý.

- Thanh toán cho cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ ngoài giờ hành chính theo bảng chấm công.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Các khoa chủ quản thông báo kế hoạch tổ chức học đến từng sinh viên, xác nhận danh sách đăng ký học lại của các lớp (đối với sinh viên đào tạo theo niên chế). Mẫu danh sách đăng ký học lại tải ở đây.

2. Giảng viên được các khoa/bộ môn phân công giảng dạy thực hiện theo đúng lịch giảng dạy do Nhà trường ban hành; khi giảng xong chuyển điều kiện thi và 4 đề thi + đáp án (đã được trưởng khoa/bộ môn duyệt) về phòng Đào tạo.

3. Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách các lớp xây dựng lịch giảng dạy - học tập, lịch thi, tổ chức thi và cử cán bộ quản lý lớp học.

4. Phòng Hành chính-Tổng hợp bố trí phòng học và phân công cán bộ phục vụ.

5. Phòng Tài vụ cử cán bộ thu học phí của sinh viên và thanh toán chế độ giảng dạy, ra đề thi, coi thi, chấm thi, phục vụ và quản lý lớp học theo đúng qui định tại kế hoạch này.

Nơi nhận:                                                          

     - Lãnh đạo nhà trường     

     - Các Khoa, Bộ môn, Phòng                          

     - Lưu: VT, ĐT       

HIỆU TRƯỞNG

 

(ĐÃ KÝ)

 

TS Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top