Tin Đào tạo

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI VÀ LIÊN THÔNG NĂM 2013

  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                                                                                                        Hà Nội, ngày 10  tháng 8 năm 2013

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

Ghi chú

1

Bảo hộ Lao động

A

15,5

91

177

 

A1

15,5

86

2

Quản trị Kinh doanh

 

A

18,0

122

396

A1

19,0

137

D1

18,5

137

3

Quản trị nhân lực

A

18,0

81

254

A1

19,0

106

D1

18,5

67

4

Kế toán

A

18,5

155

384

A1

19,0

134

D1

18,5

95

5

Tài chính Ngân hàng

A

16,5

90

361

A1

17,5

137

D1

16,5

134

6

Xã hội học

C

15,0

63

78

D1

15,0

15

7

Công tác xã hội

C

18,0

144

190

D1

16,5

46

8

Luật

C

19,0

168

297

D1

18,5

129

Tổng cộng:

2137

2137

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

1. Liên thông Đại học:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

A

13,0

5

15

 

A1

13,0

4

D1

13,5

6

2

Kế toán

A

13,0

10

29

A1

13,0

7

D1

13,5

12

3

Tài chính Ngân hàng

A

13,0

9

29

A1

13,0

7

D1

13,5

13

Tổng cộng:

73

73

 

2. Liên thông Cao đẳng:

 

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

Ghi chú

1

Kế toán

A

10,0

1

1

 

2

Tài chính ngân hàng

A

10,0

1

1

Tổng cộng:

2

2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

.

                                                                                                                                         (đã ký)

 

                                                                                                                            TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top