Tuyển sinh sau đại học

DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

 DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 9 (2015-2017)

  1. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
  2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
  3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
  4. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 10 (2016-2018)

  1. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
  2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
  3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
  4. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Tin liên quan
Top