Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

VỀ VIỆC CẤP GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 – 2014

      TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        
Hà Nội,  ngày        tháng       năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc cấp giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên
Học kỳ II năm học 2013 – 2014

 

 Kính gửi:  Sinh viên các khóa, lớp

         Phòng Công tác sinh viên tiến hành cấp giấy xác nhận vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương cho sinh viên học kỳ II- năm học 2013 – 2014 thuộc các đối tượng :

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

 

Yêu cầu:

 

1. Lớp trưởng lấy mẫu giấy xác nhận vay vốn  tại phòng Công tác sinh viên hoặc địa chỉ:       http://dhcd.edu.vn/tai nguyen/ sinh vien;

2. Sinh viên khai đầy đủ và chính xác các thông tin trên Giấy xác nhận vay vốn .

3. Lớp trưởng tập hợp “Giấy xác nhận” của sinh viên trong lớp có nhu cầu vay vốn và  nộp trực  tiếp  tại phòng Công tác sinh viên.(Nhà A- P 300).

            Thời gian từ 12/02/2014 đến 14/3/2014.

4. Nhà trường chỉ nhận giấy xác nhận của các lớp một lần trong học kỳ II năm học 2013 – 2014. Không giải quyết những trường hợp xin cấp giấy xác nhận lẻ.

 

Nơi nhận:                                     

- Như kính gửi                                           TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
- Các khoa                                                                        
- Lưu CTSV
                                                          
                                                                                                                                                                                                                                     Đã ký

 

 

                                                                               NGUYỄN VĂN THIẾT

Tin liên quan
Top