Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Quyết định số 28/2014/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Thủ Tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập chi sinh viên trường Đại học Công đoàn tại cuộc họp ngày 26/3/2021;

Phòng Công tác Sinh viên lập danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2020-2021. Xem ở đây

Vậy phòng Công tác Sinh viên thông báo tới các khoa chủ quản và sinh viên biết để kiểm tra. Nếu có ý kiến xin thắc mắc xin gửi bằng văn bản về phòng Công tác Sinh viên hết ngày 08/4/2021 hoặc liên hệ cô Bình  số điện thoại: 0778414114

                        T/L. HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

(Đã ký)

 

 

Ths. Nguyễn Ngọc Lan

 

Tin liên quan
Top