Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIÊN GIẢM HỌC PHÍ, NHẬN TRỢ CẤP VÀ HỖ TRỢ HỌC KỲ II 2020 - 2021

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIÊN GIẢM HỌC PHÍ,

NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

 

STT

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH

GHI CHÚ

1

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xem ở đây

2

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Xem ở đây

3

TRỢ CẤP XÃ HỘI

Xem ở đây

Tin liên quan
Top