Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

                      Số:244/QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày  05 tháng  4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

học kỳ I, năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

-  Căn cứ Quyết định số 28/2014/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

-  Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trường Đại học Công đoàn tại cuộc họp ngày 22/03/2017;

-  Xét đề nghị của phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016-2017 cho 118 sinh viên bậc Đại học và 01 sinh viên bậc Cao đẳng, cụ thể:

-   41 Sinh viên đạt học bổng Xuất sắc

-   74 Sinh viên đạt học bổng Giỏi

-  0 4 Sinh viên đạt học bổng Khá

                                     (Có danh sách kèm theo - Xem danh sách ở đây)

Điều 2.   Các mức học bổng như sau:

 

HỌC BỔNG

BẬC ĐẠI HỌC

BẬC CAO ĐẲNG

XUẤT SẮC

GIỎI

KHÁ

3.500.000đ/5tháng

3.400.000đ/5tháng

3.350.000đ/5tháng

2.850.000đ/5tháng

2.750.000đ/5tháng

2.700.000đ/5tháng

Với tổng số tiền là 407.850.000 đồng

(Bốn trăm linh bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 3. Phòng Công tác sinh viên, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo; khoa Quản trị kinh doanh, khoa Xã hội học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Luật, Khoa Quản trị nhân lực, khoa Bảo hộ lao động, khoa Công đoàn; các bộ phận có liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-    Như Điều 3;

-    Lưu VT,CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS.PHẠM VĂN HÀ

 

 

Tin liên quan
Top