Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020-2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021


THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020-2021

       - Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

     - Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 quy định về thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

        - Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997;

        - Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ  quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là nguời dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học;

        - Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

        - Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường Đại học Công đoàn tại cuộc họp ngày 26/03/2021;

Phòng Công tác Sinh viên lập các danh sách học kì II, năm học 2020-2021, dự kiến như sau:

- Sinh viên được miễn giảm học phí. Xem ở đây

- Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập. Xem ở đây

- Sinh viên được trợ cấp xã hội. Xem ở đây

Vậy, phòng Công tác Sinh viên thông báo tới các khoa chủ quản và sinh viên biết  để kiểm tra. Nếu có ý kiến xin thắc mắc xin gửi bằng văn bản về phòng Công tác Sinh viên trước ngày 05/04/2021.

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Ngọc Lan

 

Tin liên quan
Top