Nghiên cứu Khoa học

XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

 Xét duyệt đề cương giáo trình: “Lịch sử các học thuyết kinh tế

(TS. Lê Thị Thúy Nga  chủ biên)

Thời gian: 15h30 ngày 16/11/2012

Địa điểm: Phòng Hội thảo Quốc tế

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TR­­ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......../ QĐ-ĐHCĐ

        Hà Nội, ngày      tháng       năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương giáo trình

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ quyết định số 1893 QĐ/TLĐ ngày 28/12/2001 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khoa học Trường Đại học Công đoàn;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý Khoa học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương giáo trình “Lịch sử các học thuyết kinh tế” (do TS. Lê Thị Thúy Nga làm chủ biên), gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

PGS.TS. Dương Văn Sao

Trường ĐH Công đoàn

Chủ tịch hội đồng

2

TS.Nguyễn Đức Tĩnh

Trường ĐH Công đoàn

Thư ký hội đồng

3

PGS. TS. Trần Quang Lâm

Học viện CT- HCQGHCM

Ủy viên - Phản biện 1

4

PGS. TS. Tô Đức Hạnh

Đại học Kinh tế quốc dân

Ủy viên - Phản biện 2

5

Ths. Mai Thị Dung

Trường ĐH Công đoàn

Ủy viên hội đồng

Điều 2. Hội đồng có quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 13/2004/QĐ ngày 25/5/2004 của Bộ Khoa học & Công nghệ và Quyết định số 1893QĐ/TLĐ ngày 28/12/2001 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 3: Khoa Lý Luận chính trị, Phòng Quản lí Khoa học, Phòng Tài vụ và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VT, VPHT

 
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                    

 

 

 

 

Tin liên quan
Top